Auction List

16760 Wakizashi: Mutsu Aizu Ju Miyoshi Michinaga 650,000 Yen

16739 Katana: Hizen Kuni Junin Minamoto Moritoshi 1,700,000 Yen

16766 Katana: Kii Kuni Yasutsuna 650,000 Yen

F16843 168,000 Yen

F16851 300,000 Yen

F16846 30,000 Yen

F16676 105,000 Yen

F16675 85,000 Yen

F166211 35,000 Yen

16768 Katana: Mumei attributed as Takada Tokiyuki 700,000 Yen

16769 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore 2,400,000 Yen

16247 Tanto: Gassan Minamoto Teichi Tsukuru 1,200,000 Yen

16663 Wakizashi: Taikei Naotane Tsukuru 1,200,000 Yen

16006 Wakizashi: Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi 650,000 Yen

F16789-3 25,000 Yen

F16789-2 25,000 Yen

F16789-1 25,000 Yen

F16880 235,000 Yen

F16747 45,000 Yen

F16898 250,000 Yen

16764 Katana: Izumi Kami Kanesada (the 11th generation) 1,350,000 Yen

16689 Katana: Unshu Ju Yoshihiro 600,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

F16839 55,000 Yen

16763 Katana : Yamamoto Musashi Kami Fujiwara Kanenaka Oite Echizen 350,000 Yen

16762 Katana : Aoi mon Yasutsugu Motte Nanban (tetsu) 550,000 Yen

16761 Wakizashi : Mutsu no kami Kaneyasu 330,000 Yen

F16884 50,000 Yen

F16879 110,000 Yen

16728 Wakizashi: Mutsu Daijyo Miyoshi Nagamichi the first generation 700,000 Yen

16720 Katana: Shinbo Yoshiharu Tsukuru 350,000 Yen

16699 Katana: Bizen…attributed as Ko Yoshii school Sanenori #39th Juyo paper 3,000,000 Yen

15737 Wakizashi: Hizen Kuni Junin Yoshinobu 620,000 Yen

F16700 Menuki: Menuki: Mumei ‘Horse’ attributed as Kyo Goto school 120,000 Yen

16653 Katana: Higo Ju Masatsugu (Dotanuki school) 980,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum