Tsuba


F23764 Tsuba: Mumei(unsigned)(Echizen)(NBTHK Kicho-kodogu)
45,000yen


F23765 Tsuba:EchizenJu Kinai(NBTHK Kicho Kodogu)
50,000yen


F23750 Tsuba:Mumei(unsigned) Mito(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000yen


F23753 Tsuba:Mumei(unsigned) Kyosukashi(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
150,000yen


F23748 Tsuba:Mumei(unsigned) Kyoshoami(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
125,000yen


F23743 Tsuba: Mumei(unsigned)
35,000yen


F23702 Tsuba:Mumei(unsigned)(Owari)(NBTHK Tokubetsu Hozon)
120,000yen


F23749 Tsuba:Mumei(unsigned) Higo(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000yen


F23202 Tsuba:Mumei(unsigned) Heianjo Zougan
(NBTHK Hozon Tosogu)
110,000yen


F23238 Tsuba:Mumei(unsigned) Kyo Shoami
(NBTHK Hozon Tosogu)
120,000yenn


F23215 Tsuba:Mumei(unsigned)(Higo)(NBTHK Tokubetsu Hozon)
300,000yen


F23698 Tsuba:Umetada
(Not guaranteed)
40,000yen


F23728 Tsuba: Mumei(unsigned)(Hikone)
(NBTHK Hozon Tosogu)
60,000yen


F23730 Tsuba:Mumei(Unsigned)
35,000yen


F23700 Tsuba:Mogarashi Soten Koshu Hikone zumi
75,000 yen


F23731 Tsuba:Mumei(unsigned)
30,000 yen


F23713 Tsuba:Katchushi(NBTHK Tokubetsu Hozon)
120,000 yen


F23719 Tsuba:Tsuguhira(NBTHK Tokubetsu Hozon)
90,000 yen


F23697 Tsuba:Mogarashi Nyudo Sotensei?
50,000 yen


F23718 Tsuba:Mumei(unsigned)(Minoh)(NBTHK Hozon paper)
130,000 yen


F23714 Tsuba: Mumei(Echizen Kogitsune Saku)
135,000 yen


F23708 Tsuba:Mumei(Echizen Kogitsune Saku)
35,000 yen


F23717 Tsuba:Isseiken Shigehisa(Kao)(NBTHK Hozon paper)
55,000 yen


F23684 Tsuba:Mumei(Unsigned)
48,000 yen


F23694 Tsuba:Mumei(Unsigned)
45,000 yen


F23680 Tsuba:Mumei(unsigned)(Shoami)(NBTHK Hozon Tosogu)
50,000 yen


F23648 Tsuba:Cho◻︎◻︎挑◻︎◻︎ Ei 英
25,000 yen


F23671 Tsuba: a motif of a Japanese radish
(NBTHK Hozon Tosogu)
195,000 yen


F23678 Tsuba:Mumei(unsigned)
35,000 yen


F23656 Tsuba:Aizu sumi Shoami
35,000 yen


F23670 Tsuba:Mogarashi Nyudo Soutensei Koshu Hikone sumi(NBTHK Hozon Tosogu)
135,000 yen


F23647 Tsuba:Mumei(unsigned)
25,000 yen


F23642 Tsuba:Mumei(unsigned)(NBTHK Hozon Tosogu)
55,000 yen


F23646 Tsuba:Mumei(unsigned)
18,000 yen


F23649 Tsuba:Tadashige saku:Gyonen Hachijusan sai
(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
300,000 yen


F23645 Tsuba:Mumei(unsigned)
30,000 yen


F23624 Tsuba: Mumei(unsigned)
110,000 yen


F23626 Tsuba: Mumei(Kamakura)(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000 yen


F23627 Tsuba:Mumei(unsigned)(Kacchushi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
150,000 yen


F23631 Tsuba: Matsuoka Mototsugu (Kao)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
165,000 yen

<

F23621 Tsuba:Mumei(unsigned)(Namban)(NBTHK Hozon Tosogu)
45,000 yen


F23600 Tsuba: Bushu Ju Masatsune Saku
65,000 yen


F23605 Tsuba: Mumei:(Kyo-sukashi)(NBTHK T5kubetsu Hozon Tosogu)
250,000 yen


F23486 Tsuba: Mumei(The late Higo)(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000 yen


F23595 Tsuba: Mumei:Bamboos
50,000 yen


F23594 Tsuba: Mumei(Unsigned) scenery
45,000 yen


F23580 Tsuba:Mumei Crescent moon and persons
50,000 yen


F23484:Tsuba: Mumei(Higo)(NBTHK Hozon Tosogu)
250,000 yen


F23150 Tsuba:Mumei(judged as Ounin)(NBTHK Hozon Paper)
95,000 yen


F23559 Tsuba: Mumei(Heianjo)
55,000 yen


F23590 Tsuba:Shoami-saku
35,000 yen


F23269 Tsuba:Mumei(judged as Akasaka)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen


F23552 Tsuba: Mumei(Unsigned)
36,000 yen


F23431 Tsuba: Mumei(Unsigned) shell
55,000yen


F23548 Tsuba: Unsigned
(NBTHK Hozon Tosogu)
30,000yen


F23540 Tsuba: Moragarashi Nyudo Soten
175,000yen


F23530 Tsuba: Unsigned dragon
65,000yen


F23519 Tsuba: Unsined
(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000yen


F23536 Tsuba: Unsigned(Kamakura)(NBTHK Hozon Tosogu)
110,000yen


F23565 Tsuba: Mumei(Unsigned)(Kyo Kinko)
150,000yen


F23500 Tsuba: Unsigned(Kyo Shoami)
(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000yen


F23515 Tsuba: Mumei(Kumagaya school) paulownia
(NBTHK Hozon Toogu)
150,000yen


F23517 Tsuba: Mumei(Unsigned) paulownia
45,000yen


F23514 Tsuba: Busyu Ju Akasaka Tadatoki Saku(the 6th generation)
(NBTHK Toubetsu Hozon Tosogu)
145,000yen


F23485 Tsuba: Mumei
(judged as Higo)
(NBTHK Hozon Tosogu)
180,000yen


F23480 Tsuba: Echigo Takada Ju Rorin(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000yen

F23392 Tsuba:Tomotsune(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
75,000yen

F23393 Tsuba:Mumei(judged as Kyo Sukashi[Kyoto openwork])
(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
175,000yen

F23378 Tsuba:Mumei(judged as Heianjo inlay)
(NBTHK Hozon Tosogu Paper)
55,000yen

F23397 Tsuba: Mumei(Unsigned)Ume tree
35,000yen

F23405 Tsuba: Mogarashi Nyudo Soten Sei
75,000yen

F22556 Tsuba:Mumei(Unsigned)
120,000yen

F23359 Tsuba:Mumei(Unsigned)
55,000yen

F23360 Tsuba: mumei(Unsigned)
50,000yen

F23348 Tsuba:Mumei(Unsigned)
42,000yen

F23358 Tsuba:Mumei(Unsigned)(consignment sale)
50,000yen

F23357 Tsuba:Mumei(Ko Kacchushi)(NBTHK Hozon Paper)(consignment sale)
105,000yen

F23339 Tsuba:Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen

F23306 Tsuba:Mumei(judged as Jingo)(NBTHK Hozon Paper)
135,000yen

F23340 Tsuba: Mumei(Unsigned)
30,000yen

F23307 Tsuba:Bushu Ju Akasaka/Tadatoki Saku(NBTHK Hozon Paper)
75,000yen

F22669 Tsuba: Mumei(Unsigned)(Yoshiro)
(NBTHK Hozon Paper)
120,000yen

F23261 Tsuba:Mumei(judged as Higo school)(NBTHK Hozon Paper)
120,000yen

F23243 Tsuba:Mumei(judged as Higo)(NBTHK Hozon Paper)
120,000 yen

F23251 Tsuba: Undo
(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
160,000 yen

F23211 Tsuba:Mumei(unsigned)
25,000yen

F23250 Tsuba: Mumei(Unsigned)
35,000yen

F23191 Tsuba:Mumei(Unsigned)
55,000yen

F23195 Tsuba: Nara Toshimitsu
(not guaranteed)
20,000yen

F22369 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000yen

F23193 Tsuba: Mumei(Unsigned)
45,000yen

F21539
85,000 yen

F21411 Tsuba:Hidemitsu(Kao)
(NBTHK Tokkubetsu Hozon Paper)
350,000 yen

F23070 Tsuba:Mumei(Unsigned)
40,000yen

F23092 Tsuba:Mumei(unsigned)(Kyo Sukashi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
175,000yen

F23091 Tsuba:Mumei(judged as Kyoto openwork)(NBTHK Hozon Paper)
125,000yen

F23105 Tsuba: Kitagawa Hidenori(NBTHK Hozon Paper)
135,000yen

F23113 Tsuba:Tsunekiyo(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
350,000yen

F23100 Tsuba:Mumei(Unsigned)
35,000yen

F23145 Tsuba: Kofu Ju Tatsunao
55,000yen

F23056 Tsuba: Busyu Jyu Masa□□
50,000yen

F23059 Tsuba: Chosyu Hagi ju Tomoyosi Saku
55,000yen

F23050 Tsuba:Mumei(judged as Hayashi Shigemitsu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,300,000yen

F22519 Tsuba:Bushu Ju Akasaka/Hikojuro Tadatoki Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
160,000yen

F23049 Tsuba:Mumei(judged as Nishigaki Kanshiro)(NBTHK the 48th Juyo Tosogu)
3,500,000yen

F23043 Tsuba:Mumei(judged as Heianjo inlay)(NBTHK Hozon Paper)
55,000yen

F23039 Tsuba:Mumei(judged as Yoshioka school)(NBTHK Hozon Paper)
180,000yen

F23016 Tsuba: Yurakusai Sekibun(NBTHK Hozon Paper)
185,000yen

F23022 Tsuba:Mumei(Unsigned)
65,000yen

F23019 Tsuba:Mumei(judged as Satsuma)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
360,000yen

F22691 Tsuba:Mumei(judged as Heianjo inlay)(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

F22302 Tsuba:Echizen Ju Kinai Saku(NBTHK Hozon Paper)
145,000yen

F22683 Tsuba:Mumei(judged as Hikone school)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
250,000yen

F22630 Tsuba:Mumei(judged as Heianjo)(NBTHK Kicho Tosogu)
45,000yen

F22680 Tsuba:Haruta Nobuhisa Saku(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

F22332 Tsuba:Efu Ju Mitsuki(NBTHK Hozon Paper)
125,000yen

F22330 Tsuba:Mumei(judged as Akasaka)(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

F22323 Tsuba:Mumei(judged as Myochin)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen

F22636 Tsuba:Issando Joui(gold stamp)(fake)
55,000yen

F22637 Tsuba:Mumei(Unsigned)
50,000yen

F22634 Tsuba:Mumei(Unsigned)
40,000yen

F17425 Tsuba:Mumei(Unsigned)(Myochin)
(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

F22667 Tsuba:Mumei(Unsigned)
45,000yen

F22602 Tsuba:Mumei(Unsigned)
30,000yen

F22601 Tsuba: Doshu Ju Munetoshi
50,000yen

F22610 Tsuba: Yamakichibei
30,000yen

F22327-1 Tsuba:Yamayoshi
50,000yen

F22577 Tsuba:Mumei(Unsigned)
25,000yen

F22565 Tsuba:Mumei(Unsigned)
30,000yen

F22540 Tsuba:Mumei(judged as Owari school)(NBTHK Hozon Paper)
100,000 yen

F22470 Tsuba:Choshu Hagi Ju Kaneko Jurobei(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
110,000yen

F22533 Tsuba:?Yasu
30,000yen

F22537 Tsuba:Mumei(unsigned)
35,000yen

F22536 Tsuba:Mumei(unsigned)
50,000yen

F22526 Tsuba: Mumei(Higo)(NBTHK Hozon Paper)
85,000yen

F22495 Tsuba: Mumei(unsigned)
27,000yen

F22428 Tsuba:Mumei(unsigned)
58,000yen

F22407 Tsuba:Hokumatsusai Nukagawa Motoshige(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
350,000yen

F22349 Tsuba:Choshu Hagi Ju Kawaji Saku
45,000yen

F22309 Tsuba:Mumei(unsigned)
65,000yen

F22310 Tsuba:Echizen Ju Kinai Saku
65,000yen

F22321 Tsuba: Mumei
20,000yen

F22299 Tsuba:Mumei(Unsigned)
45,000yen

F22281 Tsuba;Mumei(Unsigned)
25,000yen

F22289 Tsuba:Mumei(judged as Shoami)(NBTHK Hozon Paper)
55,000yen

F22279 Tsuba:Mumei(Unsigned)
35,000yen

FF23248 Tsuba: Mumei(Unsigned)
30,000yen

F141287 Tsuba:mumei
40,000 yen

F22185 Tsuba:Higo Ju Hayashi Shigehisa(NBTHK Hozon Paper)
140,000yen

F22224 Tsuba: Mumei(Unsigned)
85,000 yen

F22251 Tsuba:Mumei(judged as Shoami)(NBTHK Hozon Paper)
65,000 yen

F22258 Tsuba:Mumei(judged as swordsmith)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
120,000 yen

F22135 Tsuba: Mumei(Unsigned)
115,000 yen

F22038 Tsuba:Mumei(Unsigned)
62,000 yen

F22050 Tsuba: Mumei(Unsigned)
38,000 yen

F22036 Tsuba:Mumei(judged as Kamakura)
250,000 yen

F22023 Tsuba:Mumei(judged as Kacchushi/the Edo period)(NBTHK Hozon Paper)
55,000 yen

F22024 Tsuba:Mumei(Unsigned)
45,000 yen

F22120 Tsuba:Mumei(Unsigned)
50,000 yen

F22124 Tsuba:Nobuie
1,500,000 yen

F22006 Tsuba:Mumei(unsigned)
65,000 yen

F22007 Tsuba:Mumei(attributed as Kyo Sukashi)
100,000 yen

F09367 Tsuba : Mumei (Unsigned) Bamboo
45,000 yen

F21677 Tsuba:Mumei(Unsigned)
45,000 yen

F21651 Tsuba: Mumei(Bushu)
50,000 yen

F21568 Tsuba:Mumei(Unsigned)
35,000 yen

F21562 Tsuba:Mumei(Unsigned)
45,000 yen

F21565 Tsuba:Mumei(attributed as Shoami)
45,000 yen

F21537 Tsuba:Mumei(attributed as Kyo Shoami)
75,000 yen

F21551 Tsuba:Mumei(attributed as Namban)
65,000 yen

F21604 Tsuba: Kashu Ju Nobuie
200,000 yen

F21526 Tsuba: Mumei(Unsigned)(Owari)
115,000 yen

F20706 Tsuba:Mumei attributed as Ko Shoami
95,000 yen

F21602 Tsuba: Choshu Hagi Ju Tomonobu Saku
115,000 yen

F21517 Tsuba:Mumei(attributed as Higo)
75,000 yen

F21543 Tsuba:Inshu Ju Suruga Takuzui
65,000 yen

F21496
30,000 yen

F21356
75,000 yen

F21262
50,000 yen

F21429
185,000 yen

F21248
60,000 yen

F21250 Tsuba:Mumei
250,000 yen

F21201
42,500 yen

F21236 
85,000 yen

F20391
45,000 yen

F21212 Tsuba:Myochin
Osumino Kami
55,000 yen

F21136
65,000 yen

F21194
195,000 yen

F21057
35,000 yen

F21148
70,000 yen

F21129
45,000 yen

F21088
30,000 yen

F20696
75,000 yen

F21062
20,000 yen

F21016
50,000 yen

F20522
45,000 yen

F21010
50,000 yen

F20596
55,000 yen

F20593
125,000 yen

F20670
195,000 yen

F20598
55,000 yen

F20642
75,000 yen

F20565
100,000 yen

F20181
55,000 yen

F20438
25,000 yen

F2047
44,000 yen

F20331
65,000 yen

F20416
50,000 yen

F20309
40,000 yen

F20235
115,000 yen

F20201
150,000 yen

F20296
45,000 yen

F20129
40,000 yen

F09779
40,000 yen

F20195
35,000 yen

F20191
35,000 yen

F20178
20,000 yen

F20186
28,000 yen

F20184
45,000 yen

F20118
35,000 yen

F20187
40,000 yen

F20116
45,000 yen

F19388 Tsuba: Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
75,000 YEN

F19127
145,000 YEN

F20067
100,000 yen

F19513-2
45,000 YEN

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum