Kogatana

F23144 Kogatana: Omou Nashi Ja Hirokuni
75,000yen

F22108 A set of Kogatana: 3 pieces
35,000yen

F21665 Kogatana: Meiji 26 nen 6 gatsu 9 nichi Morikazu Zou
28,000yen

F10313 Kozuka Kogatana: Unclear
45,000 yen

F22114 Kogatana:San Katana No Yume Kunihira Sei
320,000 yen

F21646 Kozuka: Mumei (Ko-Goto)
120,000 yen

F21474 Kozuka Kogatana: Yoshioka Inabasuke
300,000 yen

F21470 Kozuka Kogatana:Teijo Saku Mitsuyoshi(Kao)
300,000 yen

F21471 Kozuka Kogatana: Saku Teijo Koujo
350,000 yen

F21337-8
30,000 yen

F21162
60,000 yen

F21161
70,000 yen

F19312
15,000 YEN

F19003
28,000 YEN

F18463
45,000 YEN

F151012
50,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum