Koshirae

F22698 Koshirae: (NBTHK 37th Juyo Toso)
3,500,000yen

F21574 Tachi Koshirae(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
1,250,000 yen

F141266
350,000 yen

F05129
500,000 yen

F12036 Dai Sho Koshirae:A black karaki-nuri waya with a shibuichi 450,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum