Masterpiece

18234 Tachi : Amada Akitsugu Saku Kore/Showa 63 Nen 8 Gatsu Kichijitsu 2,500,000 Yen

F18186 Kogai: Mumei (Ko-Mino)(34th NBTHK Juyo Paper)
1,150,000 Yen

18246 Katana : Bizen Koku Osafune Junin 左馬允 Sanemori Zo (Yotsume Hishi Kamon) Shouo 2 nen 8gatsu hi 19,000,000 Yen

18225 Katana : Mumei (Nakajima Rai) 3,200,000 Yen

15805 Katana : Sekido Unju Korekazu(49th NBTHK Juyo Paper) 4,200,000 Yen

17496 Katana: Mumei (Aoe)(29th NBTHK Juyo Paper)  2,500,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

18155 Katana : Bizen Suke Fujiwara Munetsugu/Meiji 3 Nen 12 Gatsu Hi (December 1872)
2,800,000 Yen

18128 Katana: Izumi Kami Fujiwara Kunisada Kanbun 3 Nen 3 Gatsu 16 Hi Futatsu Do Saidan.
2,300,000 Yen

17596 Katana : Mumei(Kanayuki)(48th NBTHK Juyo paper) 2,200,000 Yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore(23rd NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

17327 Katana: Mumei(Den Rai Kunitoshi)
3,000,000 Yen

16557 Katana : Mumei (Enju) 1,250,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

17325 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper) 2,800,000 Yen

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,300,000 JPY

14314 Katana : Higo kami Kuniyasu(26th NBTHK Juyo Paper)
4,200,000 Yen

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 2,750,000 Yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17449 Wakizashi : Kawabe Gihachiro Fujiwara Masahide(Kao) 2,300,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 3,500,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

15588 Katana : Teme Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore/Ansei 5 nen Inu Uma 2 gatsu hi 4,500,000 Yen

F15295
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum