Masterpiece

21575 Tachi: Suketsugu (Ko Aoe)(21st NBTHK Tokubetsu Juyo Token)
15,000,000 yen

F21405 Menuki: Mumei attributed as Yujo
2,500,000 yen

F21483 Tsuba: Tadasige Saku (51st NBTHK Juyo Paper)
2,500,000 yen

F21388 #61st NBTHK Juyo
2,600,000 yen

20238 Katana: Koyama Bizen Suke Munetsugu
2,000,000 yen

21422 Katana:Mumei(Yamato Shizu)
2,200,000 yen

20559 Wakizashi:Mumei (Rai Kuninaga)
2,000,000 yen

21358 Wakizashi:Yoshimitsu Hori Do-saku(Mukansa swordsmith)
1,500,000 yen

F21207
3,500,000 yen

21311 Katana:Mumei Naoe Shizu 無銘(直江志津)
2,600,000 yen

19326 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
2,200,000 yen

19018 Katana: Houki Kami Ason Masayuki(33rd NBTHK Juyo Paper)
4,300,000 yen

15648 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada
1,050,000 yen

21250 Tanto: Mino Suke Fuji Naotane
2,100,000 yen

F21023
1,500,000 yen

F21001
650,000 yen

17458 Katana: Mumei(unsigned attributed as Sa Hiroyasu)(64th NBTHK Juyo Token)
2,800,000 yen

21042 Wakizashi : Oite Nanki Shigekikuni Zo Kore
2,250,000 yen

21060 Wakizashi: Echigo Koku Yoshimitsu Saku (Mukansa)
1,600,000 yen

20290 Katana: Echigo Kami Kanesada (second generation)
1,700,000 yen

20528 Sunnobi Tanto: Bishu Osafune Yasumitsu (1st generation)
1,450,000 yen

18263 Katana :Mumei(Den Mihara Masahiro) (Juyo Bijutsu)
12,000,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

20023 Katana: Morishige
1,750,000 yen

20529 Katana : Tairyusai Soukan Zou No
1,450,000 yen

20446 Katana: Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu
3,500,000 yen

20412 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,600,000 yen

20258 Katana: Koyama Bizen Koku Suke MuneTsugu
2,300,000yen

20072 Katana:Yokoyama Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga
1,500,000 yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

15931 Katana : Echigo Kami Kanesada (2nd generation) 3,000,000 yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 2,800,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
3,300,000 円

151029 Tanto: Rai Kunimitsu
3,600,000 Yen

17675 Katana: Bizen Sukeyori
4,500,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

15823 Wakizashi :Mumei(Naminohira)
2,500,000 Yen

18578 Katana: Satsuyoshi Motohira/Tenmei 2 nen 2 gatsuhi 2,500,000 Yen

16145 Katana : Sassyu-ju Masayoshi/Anei 7 Dog years February 2,000,000 Yen

17317 Katana : HOKI KAMI TAIRA ASON MASAYUKI 2,500,000 Yen

18349 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Saku(30th NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

18144 Katana: Mumei(Naoe Shizu)(26th NBTHK Juyo Paper) 1,950,000 Yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore(23rd NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,300,000 JPY

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 2,750,000 Yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

15588 Katana : Teme Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore/Ansei 5 nen Inu Uma 2 gatsu hi 4,500,000 Yen

15410 Katana: Tsuda Echizen kami Sukenao zo 1,700,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum