Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

23684 Tanto:Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu
(NBTHK Hozon Token)
360,000yen

23608 Tanto: Oite Echigo Kuni Yoshimitsu
1,200,000yen

23459 Tanto : Yoshimitsu (Tosa)(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

23626 Tanto:Kunimitsu(Shintogo) (36th NBTHK Juyo Token)
15,000,000yen

22048 Tanto:Bizen Kuni Ju Osafune Kiyomitsu (NBTHK Hozon Token)
350,000yen

21766 Tanto: Mumei(judged as Kaifu from Shinshinto era)
(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23596 Tanto: Bishu Koku Minamoto Toyomitsu (NBTHK Hozon Token)(Consignment Sale)
270,000 yen

23453 Tanto: Tsunehira Saku (Mukansa Swordsmith)
550,000 yen

23568 Tanto: Kunimitsu(Not Guaranteed)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
500,000 yen

23567 Tanto: Minamoto Masayuki(Joshu Kasama Ju)(Not guaranteed)
(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
500,000 yen

23480 Katana: Hishū Karatsu-jū Kawachi no Kami Minamoto Motoyuki (1st Generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
600,000yen

23188 Tanto:(stamp: Na Ni Ha) Naotane(Kao)/Tempo 8 Nen Chu Shu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (In a Wooden Box)
1,450,000yen

18271 Tanto in Koshirae with box(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,400,000yen

23332 Tanto:Minamoto Masao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000yen

22709 Tanto: Kōtaishi Denka Go Tanjō Kinen/Shōwa Hachi Nen Jūni Gatsu Kichijitsu Gassan Sadakatsu Tatemakoto(NBTHK Hozon Token)
1,200,000yen

22531 Tanto:Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane(1st)/Keio 2 Nen 8 Gatsu Hi Tomonari 58 Dai Mago(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22542 Tanto: So Tsutomu(Mukansa Swordsmith)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

22355 Tanto:Ouji Denka Gotanjo Kinen Tame Miyoshi Tokumatsu Shi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

23211 Tanto:Teishitsu Gigeiin Miyamoto Kanenori 80 Sai Saku(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

15042 Tanto:Sasshu Ju Sadakiyo(judged as around the Tenbun era)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22297 Tanto:Oite Tokyo Uzawa Oumi Suke Minamoto Taneaki Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22303 Tanto:Sekishu Ju Suesada(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22396 Tanto:Yamashiro Kuni Nishijin Jyu Umetada Myoujyu Hori do(fake)
300,000yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
195,000 yen

22367 Tanto:Sakuyou Bakkashi Hosokawa Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

22160 Tanto:Bishu Osafune Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

21243 Tanto:Kasama Ikkansai Shigetsugu Niragu Ha(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

19709 Sunnobi Tanto:Hirosuke
400,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum