Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

22284 Tanto : Bicchu Kuni Azae Ju Kawano Riheinojo Tameie(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

22167 Tanto:Noshu Ju Kanenobu(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

22316 Tanto:Bizen Suke Munetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

21379 Tanto:Nobukuni (Ouei era)
750,000 yen

20085 Tanto: Shigenori Saku
250,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
195,000 yen

22367 Tanto:Sakuyou Bakkashi Hosokawa Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

22563 Tanto:Bizen Osafune Ju Nagamitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
6,000,000yen

22475 Tanto:Fu Tan Yo Minamoto Hideaki Saku(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22315 Tanto:Bishu Osafune Sukesada(NBTHK Hozon Token)
290,000yen

22386 Tanto:Naotsugu Tsukuru(NBTHK Kicho Token)
270,000yen

22160 Tanto:Bishu Osafune Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22381 Tanto : Tanemitsu Zo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
280,000yen

22168 Sun Nobi Tanto(Wakizashi):Motte Kenwabyo Mino Koku Ju Tanba Kanenobu Hori Dousaku
250,000yen

19682 Tanto: Kanenaga
180,000 yen

22039 Tanto:Kaku Yoshitsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

21776 Tanto: Masatsugu
280,000yen

21243 Tanto:Kasama Ikkansai Shigetsugu Niragu Ha(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

12385 Tanto:Osaka Ju Sadakatsu Saku(Kao)
850,000yen

22104 Tanto:Sakai Ikkansai Shigemasa Sei Tan(Mukansa Swodsmith)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

11578 Tanto:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao)
650,000 yen

21787 Tanto:Showa 11 Nen 5 Gatsau Kichijitsu Akitsugu Saku Kore
170,000 yen

19709 Sunnobi Tanto:Hirosuke
400,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum