Auction List

 

F21452 Kogatana:Sakai Ikkan sai Shigemasa
50,000yen

F22243 Tsuba: Mumei(unsigned)Owari(NBTHK Hozon Tosogu)
115,000yen

F24046 Futatokoro mono:Yasuaki(Kao)(on both the Warikogai and Kozuka)(NBTHK Hozon Tosogu)
150,000yen

24084 Wakizashi:Oku Yamato no Kami Taira Ason Motohira Kansei 12 Nen Saru Aki (Autumn 1800)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23872 Katana:Yamato Koku Aritoshi Zo Kore Heisei Gannen 12 Gatu 23 Nichi( December23th, 1989)
450,000yen

F24059 Menuki: Mumei(Unsigned)
40,000yen

F24074 Kogai: Mumei(Unsigned) clematis
40,000yen

19677 Katana: Unshu Sanjo Ju Kawashima Tadayoshi Saku
(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23894 Katana: Higo Koku Akamatsu Taro Kaneteru Saku, Kiyomaro Utsushi
650,000yen

F23112 Book:Nihonto Taikan (7 volumes)
100,000yen

F24062 Menuki:Mumei(Unsigned)
40,000yen

F23364 Kogatana:Oite Noshu Kinka sanroku Yoshi Kawanabe Fujiwara Michinaga saku
28,000yen

23758 Wakizashi (Sunnobi Tanto) in Shirasaya with Koshirae (NBTHK Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Hozon Tosogu) Signature: Sakuyo Gohara Ju Nobushige Annsei 6 Nen 3 Gatsu Hi(March 1859)
400,000yen

24093 Wakizashi:(Gold inlay)Kanesada (NBTHK Hozon Token)
250,000yen

F23769 Kabuto (Helmet) : Iron Okitenugunari Kabuto(Nihon Kacchu Bugu Kenkyu Hozon kai)
300,000yen

F23017 Daisho Tsuba: Mumei(Unsigned)
400,000yen

23894 Wakizashi :Naniwa Gassan Unryushi Sadakazu Kokuin Keio 1 Nen 10 Gatsu Hi (October 1865)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

23801 Katana:Dewa Kami Sukeshige(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

F19186 Kogatana: Yonezawa Ju Tsunanobu
32,000yen

F23798 Daisho Tsuba: Mumei(Unsigned)
145,000yen

23558 Katana: Omi Kami Sukenao
(NBTHK Tokubetus Hozon Token)
1,200,000yen

23588 Tanto: Mumei(Unsigned) Sue-koto
250,000yen

F24049 Yoroi and Kabuto (Armor) : Mumei
650,000yen

F23798 Menuki:Mumei(Unsigned)
35,000yen

23323 Katana: Mumei (Unsigned)
120,000yen

24060 Katana: Oite Sesshu Ikutama Gassan Sadakazu (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23773 Wakizashi:Yamato Daijo Fujiwara Masanori(NBTHK Hozon Token)
260,000yen

F24052 Set of Fittings: Tomoyasu(Fuchi Kashira, Kogai, Tsuba)
100,000yen

24023 Wakizashi: Sukemitsu(Osafune) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
520,000yen

23636 Katana: Yasutsugu Oite Echizen Saku Kore (non-guaranteed)
with Saidan-Mei
(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
400,000yen

23690 Wakizashi:Mumei (Mihara)(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

24068 Naginata: Kunisada(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

Book: Akita’s Swordsmiths and Metalworkers: With an Attached Catalog of Exhibited Swords
1,000yen

F23784 Tsuba:Mumei(unsigned) Echizen Haruta(NBTHK Hozon Tosogu)
95,000yen

F23383 Kogatana: Amada Akitsugu
250,000yen

23854 Wakizashi:Harima no Kami Kanetaka(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

23435 Tanto:Sukemitsu (Mito, around Bunkyu era)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23757 Wakizashi:Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukenaga Bunsei 8 Nen 8 Gatsu Hi(August 1825)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23869 Wakizashi:Oite Osaka Heianjo Munetsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

23635 Tanto:Nobuhide(Kurihara Nobuhide)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23514 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Sue-Tegai)(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23562 Tanto: Muneyuki(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum