Auction List

 

F23596 Fuchi Kashira: Mumei
50,000 yen

F23593 Menuki:Souhouzu:Mumei(Kokinkou)
45,000 yen

F23597 Set of Tosogu:Fuchikashira,Menuki:Mumei
70,000 yen

F23585 Tsuba: Mumei(Nishigaki)(NBTHK Hozon Tosogu)
150,000 yen

23605 Tanto:Kanekage(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

23577 Katana: Mumei(Nio)(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

F23583 Tsuba: Yamazaki Kazuyoshi(the late gen)(NBTHK Hozon Tosogu)
150,000 yen

F23487 Daisho Tsuba:Unryu-zuMumei(Unsigned)
250,000 yen

23510 Dai Sho :Hirotsugu(Ko Aoe)/ Nobukuni(Shikibu jo)
3,500,000yen

23695 Tanto:Masahira(Consigment Sale)
350,000yen

F23594 Tsuba: Mumei(Unsigned) scenery
45,000 yen

F23582 Tsuba: Toyosai Kaneyasu with Kao(NBTHK Hozon Tosogu)
90,000 yen

23703 Katana: Mumei(Nagamitsu)(12th Juyo Token)
6,500,000yen

23694 Tanto: Masanaga Saku (Modern Swordsmith)(Consignment Sale)
200,000yen

F23580 Tsuba:Mumei Crescent moon and persons
50,000 yen

23702  Wakizashi: Mumei(Chikakage)(NBTHK 64th Juyo Token)
2,800,000yen

23697  Wakizashi: Soshu Ju Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
800,000yen

23575  Katana: Sasshu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,100,000yen

F23607 Menuki: Mumei(Shishi-dog)Solid gold
95,000 yen

F23484:Tsuba: Mumei(Higo)(NBTHK Hozon Tosogu)
250,000 yen

23403  Katana:Mumei (Enju)(NBTHK Hozon Token)
1,300,000yen

23536  Wakizashi:Ozaki Nagato Kami Fujiwara Suketaka(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

F23577 Fuchi Kashira:Mumei
50,000 yen

F23588 Tsuba: mumei(Unsigned)(Heianjo)
35,000 yen

23592  Tanto: Mikawa Kami Daido Nobunao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

23079  Wakizashi : Mumei attributed as Shinshintō Aizu Kanesada(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

23348 Tanto: in Shirasaya:Mumei (no signature)
200,000yen

23477 Tanto:Okimasa saku(Tsukamoto Okimasa)(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

F23574 Futatokoro mono:Kogai and Kozuka:Yoshioka Inabano suke(NBTHK Hozon Tosogu)
240,000 yen

23572 Katana in Shirasaya :Tanba Kami Yoshimichi (Osaka 2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

F23564 Tsuba: Mumei(Unsigned)Shishi dog and peony
45,000 yen

23602 Katana in shirasaya:Inscription: Uninscribed – Choshu Akikuni(NBTHK Hozon Token)(Origami)
800,000yen

F23430 Tsuba: Mumei(Masatoshi)(NBTHK Kicho Tosogu)
55,000 yen

23673 Wakizashi: Mumei(unsigned) attributed as Sue-Seki school.
100,000yen

23672 Katana:Bishu Osafune Sukesada (NBTHK Hozon Token)
280,000yen

23669 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Hozon Token)
560,000yen

F23546 Tsuba: Mumei(Saotome)(NBTHK Hozon Tosogu)
65,000yen

F23526 Menuki: Mumei(Unsigned) plum blossom
28,000yen

23562 Tanto: Muneyuki(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

23550 Tanto:Mumei (Shinshinto Kaifu)(NBTHK Hozon Token)
195,000 yen

23595 Wakizashi: Kanemoto(NBTHK Hozon Token)(Consignmet Sale)
300,000 yen

F23513 Tsuba: Nansyu Saku
(NBTHK Hozon Tosogu)
phoenix and chryanthemum
220,000yen

23599 Tanto : Kanesada(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

Book(Catalog): Exhibition of Masterpiece Swords Treasured by Daimyo Families
3,000yen

23328 Wakizashi: Suo-Kuni Jyu Nagahiro
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum