Auction List

 

F23122 Kabuto (Helmet) : Iron 62 plate Suji Kabuto
450,000yen

F23180 Tsuba:Mumei(judged as Kyo Sukashi)(NBTHK Hozon Paper)
195,000yen

23097 Katana:Bi ? Osa ? Sukesada(judged as Bishu Osafune Sukesada)(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22642 Tanto:Akimoto Masatada Tsukuru(judged as Dewa around Genji era)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
360,000yen

23124 Katana:Oku Yamato Kami Ason Motohira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,000,000yen

F23181 Menuki: Mumei(Unsigned)(Kokinko)
(NBTHK Hozon Paper)
185,000yen

F23179 Tsuba: Mumei(Unsigned)(Kamakura)
(NBTHK Hozon Paper)
85,000yen

F23178 Tsuba: Mumei(Unsigned)(Syoami)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
95,000yen

23170 Wakizashi: Kozuke Kami Fujiwara Kanesada
(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22427 KatanaKatana: Ishido Unju Korekazu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,450,000yen

23230  Katana : Hizen Kuni Saga Ju Hirosada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

F23176 Tsuba: Mumei(Unsigned)(NBTHK Tokubetsu Kicho paper)
75,000yen

F23182 Kozuka: Mumei(unsigned)
65,000yen

23228 Wakizashi: Noshu Seki Zenryo Ke Echizen Kami Yoshikado
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
600,000yen

23117 Katanta: Mumei(judged as Katayama Ichimonji)
(NBTHK the 67th Juyo Token)
4,500,000yen

22017 Wakizashi:Mumei(judged as Kaifu Ujiyoshi)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

F12091 Obidome:Mumei (Unsigned)
15,000yen

F23171 Tsuba:Mumei(Unsigned)
25,000yen

F23031 Kogatana: Mutsu Suke Hiromoto
25,000yen

23135 Wakizashi:Mumei(judged as Echizen Kanenori)(NBTHK Hozon Token)
285,000yen

F12092 Obidome:Mumei(Unsigned)
15,000yen

F23031 Kogatana: Mutsu Suke Hiromoto
25,000yen

23164 Katana:Mumei(judged as Hoju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

23150 Wakizashi:Mumei(judged as Sue Sa[Nanbokucho period])(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

F23161 Tsuba:Nukagawa Yasuoki(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
350,000yen

F23165 Kogatana: Sakakura Echigo Kami Terukane
25,000yen

23172 Wakizashi:Kaneari
120,000yen

23122 Naginata:Bishu Inuyama Ju Kanetake(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
350,000yen

Book(Catalog): Exhibition of Masterpiece Swords Treasured by Daimyo Families
3,000yen

F23149 Tsuba:Mumei(Unsigned)
20,000yen

23226 Wakizashi: Un Bishu Osafune Michimitsu(NBTHK Hozon Token)
320,000yen

Book(Catalog): Satsumato Naminohira
3,000yen

F23155 Tsuba:Mumei(judged as Kokinko)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
115,000yen

F23027-2 Shinobi-Kama
35,000yen

F23143 Tsuba:Mumei(Unsigned)
120,000yen

F22383 Sword stand :Mumei (unsigned)
(NBTHK Hozon Paper)
200,000yen

F23009 Inro and Netsuke
135,000yen

F23104 Tsuba:Mumei(attributed to Yoshiro)(NBTHK Hozon Paper)
100,000yen

F23136 Kozuka:Mumei(judged as Kaga Goto school)(NBTHK Hozon Paper)
250,000yen

22442 Katana: Seishinshi Nagatoshi Saku
380,000yen

22710 Katana:Mumei(judged Osafune Yoshikage)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,750,000yen

F22381 Fuchi Kashira: Mumei(Kyo KInko)(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

23062 Katana:Hizen Kuni Ju Fujiwara Tadahiro(1st)/8 Gatsu Kichijitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

Book: Kiurihara Nobuhide no Kenkyu
2,000yen

23056 Katana:Chikushu Sanno Ju Munehiro So Tsutomu Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,250,000yen

22404 Wakizashi:Fujiwara Yukinaga(NBTHK Hozon Token)
280,000yen

22147 Katana : Mumei(unsigned) attributed as Nakajima Rai.
980,000yen

22552 Wakizashi:Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(first generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
380,000yen

F22731 Fuchi Kashira:Mogarashi Nyudo Soten Sei
65,000yen

F19459 Set of 4 Yari
45,000yen

22460 Yari:Nagayoshi(judged as Sanjo)(NBTHK Hozon Token)
180,000yen

22488 Wakizashi:Chounsai Tsunatoshi(1st generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
480,000yen

F11160 Set of Tosogu: (Fuchikashira and Kozuka)
135,000yen

22468 Katana: Echigo Kami Kanesada(24th NBTHK Juyo Token)
3,700,000 yen

F22402 Tsuba:mumei(Kyo Sukashi)
90,000yen

F22541 Tsuba:Mumei(judged as Ko Kacchushi)(NBTHK Hozon Paper)
90,000 yen

17617 Tanto:Hideaki/Mikasa(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

F22469 Tsuba:Mumei(Heianjo-Tsuba)
35,000yen

F22456 Tsuba:Mumei(judged as Kanbei)(NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu)
65,000yen

22276 Katana:Kagasuke Fujiwara Ason Sukenaga Kimi Banzai(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,650,000yen

22224 Katana: (Aoi family crest) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(Edo 3rd generation)
1,300,000yen

21538 Wakizashi:Mumei(Unsigned)(Fujiwara Munekage)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

21540 Tachi:Kozuke Koku Nitta Ju Oosumi Toshihira(Shunpei) Saku No
1,600,000 yen

21733 Katana : Mumei (attributed as Ayanoko-ji) (NTBHK the 43th Juyo Token)
2,950,000 yen

20077 Katana: Mumei(Shigaseki)
350,000 yen

21516 Naginata:――- Fujiwara Hiroshige
220,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum