Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

21031 Yari: Ho-Kyo Iga Kami Nyuto Minamoto Kikuhira(NBTHK Hozon Token)
200,000 yen

23359 Yari: Etchu no Kami Masatoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

09594 Yari: Kyusyu Higo Dotanuki Jihei(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22393 Yari: Shimosaka(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

23338 Ken:Mumei (Sue Tegai)(NBTHK Hozon paper)
300,000yen

21589 Yari:Sagami Kami Fujiwara Kunitsuna(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
300,000yen

23152 Yari: Bizen Kuni Ju Fujiwara Sukefusa(1st)(NBTHK Hozon Token)
480,000yen

23121 Yari:Yamashiro Kuni Shimosaka Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
380,000

22652 Katakama Yari:Hanyo Kuni Eiso Kaneshige/Jokyo Gannen Ne 8 Gatsu Kichijitsu(58 written with Shu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

23128 Yari:Kanehiro Saku(around the Dewa/Ganji era)(NBTHK Hozon Token)
120,000yen

22653 Yari:Joshu Ju Shimosaka
200,000yen

22656 Yari:Iwami Daijo Fujiwara Kunisuke(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
150,000yen

F20210 Small Yari: Yamashiro Koku Monju Kaneshige
95,000yen

20372 Yari: Yamashiro Kami Kunishige
100,000yen

15395 Yari: Sagami Kami Masatsune Nyudo
250,000yen

22266 Yari:Kawachi Kami Fujiwara Kiyofusa(judged as Owari Shinto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

21391 Yari:Yokoyama Kaga suke Fujiwara Suenaga(first generation)
160,000 yen

21668 Yari: Kuninori Saku
150,000 yen

21181 Yari :Takasada
125,000 yen

20443 Ken: Mumei(Uda)
330,000 yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum