Juyo Swords

23765 Katana: Kanenori (the 48th NBTHK Juyo Token)
4,000,000yen

22543 Katana :Mumei(attributed as Den Shizu)(NBTHK the 25th Juyo Token)
3,850,000 yen

23523 Wakizashi: Nagamitsu(the 35th NBTHK Juyo Token)
7,500,000 yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
(NBTHK the 43rd Juyo Token)
6,650,000 yen

22036 Wakizashi: Mumei(attributed as Den Norishige)(NBTHK the 26th Juyo Token)
5,500,000yen

23511 Katana: (Gold inlaid)Nagamori (47th NBTHK Juyo Token)
4,500,000yen

23003 Katana:Mumei(attributed to Chikakage)(NBTHK the 24th Juyo Token)
4,650,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

22230 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)(NBTHK the 23rd Juyo Token)
6,000,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum