Juyo Swords

23003 Katana:Mumei(attributed to Chikakage)(NBTHK the 24th Juyo Token)
4,650,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

23009 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK the 26th Juyo Token)
4,500,000yen

22522 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK the 23rd Juyo Token)(consignment sale)
4,200,000 yen

22209 Wakizashi: Mumei(Katayama Ichimonji)(NBTHK the 64th Juyo Token)
2,950,000yen

22230 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
7,000,000 yen

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)(NBTHK the 23rd Juyo Token)
6,000,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

22037 Katana:Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd generation) (NBTHK the 27th Juyo Token)
4,300,000yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
2,950,000 yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum