Juyo Swords

22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000yen

14837 Katana:Mumei(judged as Enju)(NBTHK the 61st Juyo Token)
2,500,000yen

22230 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token)
4,200,000yen

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)(NBTHK the 23rd Juyo Token)
6,000,000yen

22209 Wakizashi: Mumei(Katayama Ichimonji)(NBTHK the 64th Juyo Token)
2,950,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

22037 Katana:Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd generation) (NBTHK the 27th Juyo Token)
4,300,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
7,000,000 yen

21422 Katana:Mumei(Yamato Shizu)(49th NBTHK Juyo Token)
2,200,000 yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

21527 Katana:Bicchu Kuni Jyu Tsuguyoshi Saku (The 46th NBTHK Juyo Token)

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
2,950,000 yen

18349 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Saku(30th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum