Masterpiece

17504 Katana : Uda Kunifusa (56th NBTHK Juyo Paper) 3,500,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17294 Katana : Ushu Shonai Fujiwara Kiyohito 2,500,000 Yen

17449 Wakizashi : Kawabe Gihachiro Fujiwara Masahide(Kao) 2,300,000 Yen

17381 Katana:(Red signature) Rai Kunizane Honami (Kao)(Mistutada) 2,250,000 Yen

15745 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (Inoue Shinkai Daimei) 2,850,000 Yen

17254 Katana : Mumei (Den Hojoji)(15th NBTHK Juyo Paper) 2,250,000 Yen

16769 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore 2,400,000 Yen

17248 Katana:Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori Tsukuru kore (Kokuin)/Bunkyu 2nenn Inoshishi Rokugatsu hi 2,500,000 Yen

16193 Wakizashi : Oite Toyama Mitsuru Teinai Shigetsugu Saku 2,150,000 Yen

17157 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper) 3,450,000 Yen

16684 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Ko Mihara 2,350,000 Yen

16699 Katana: Bizen…attributed as Ko Yoshii school Sanenori #39th Juyo paper 3,000,000 Yen

16604 Katana : Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro(NBTHK 34th Juyo Token) 4,200,000 Yen

15359 Katana: Yamato Hosyo Yoshinoyama Nihonto Gassan(Sadakatsu) 1,850,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

16052 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni 2,500,000 Yen -→2,250,000 Yen

16570 Wakizashi: Taikei Naotane 1,500,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,900,000 Yen

16440 Katana : Izumi Kami Kunisada (the 2nd generation, Inoue Shinkai) 2,300,000 Yen

16388 Katana: Bizen Suke Munetsugu Saku Kore Ou Fujii Naoyosi Juu
2,500,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

16145 Katana: Sassyu-ju Masayoshi 2,000,000 Yen

151037 Katana: Sekido Unju Korekazu Seitan(34th NBTHK Juyo Paper) 4,600,000 Yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 3,500,000 Yen

16052 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni 2,500,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

14314 Katana : Higo kami Kuniyasu(26th NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

15588 Katana : Teme Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore/Ansei 5 nen Inu Uma 2 gatsu hi 4,500,000 Yen

F15295
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum