Masterpiece

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore(23rd NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

17294 Katana : Ushu Shonai Fujiwara Kiyohito
2,500,000 Yen → 2,150,000 Yen

17327 Katana: Mumei(Den Rai Kunitoshi)
3,000,000 Yen

18052 Katana : Mumei (Den Hojoji) (15th NBTHK Juyo Paper)  2,250,000 Yen

18051 Katana : Mumei(Den Naoe Shizu)(NBTHK 27th Juyo Paper) 2,800,000 Yen

16557 Katana : Mumei (Enju) 1,250,000 Yen

17430 Katana : Mumei (Aoe)(24th NBTHK Juyo Paper) 2,500,000 Yen

17579 Tachi: Bicchu Koku Junin Sadatsugu (31st NBTHK Juyo Paper)
9,500,000 Yen

17325 Katana : Mumei(Sa Hiroyuki)(62nd NBTHK Juyo Paper) 2,800,000 Yen

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,300,000 JPY

14314 Katana : Higo kami Kuniyasu(26th NBTHK Juyo Paper)
4,200,000 Yen

17470 Katana: Suifu Ju Katsumura Norikatsu (first generatin)
2,300,000 JPY

17441 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 2,750,000 Yen

17512 Katana:Hizen Kuni Mutu Kami Tadayoshi 3,500,000 Yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17449 Wakizashi : Kawabe Gihachiro Fujiwara Masahide(Kao) 2,300,000 Yen

15745 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (Inoue Shinkai Daimei) 2,850,000 Yen

16684 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Ko Mihara 2,350,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,900,000 Yen

16388 Katana: Bizen Suke Munetsugu Saku Kore Ou Fujii Naoyosi Juu
2,500,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 3,500,000 Yen

16052 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni 2,500,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

15588 Katana : Teme Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore/Ansei 5 nen Inu Uma 2 gatsu hi 4,500,000 Yen

F15295
1,500,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum