Masterpiece

16563 Katana : Hizen Kuni Tadayoshi. 1st gen 5 characters signature (Juyo Token #60) 6,000,000 Yen

16780 Katana : Mumei(unsigned) attributed to Yamaura Kiyomaro 5,750,000 Yen

17015 Katana :Hizen kuni Junin Tadayoshi Saku(1st generation) 2,500,000 Yen

17016 Wakizashi :Tsuda Echizen Kami Sukehiro(2nd generation) 2,500,000 Yen

16741 Tanto: Chikuzen Kami Nobuhide 3,500,000 Yen

16246 Katana: Izumi Kami Fujiwara Kaneshige 4,500,000 Yen

16699 Katana: Bizen…attributed as Ko Yoshii school Sanenori #39th Juyo paper 3,000,000 Yen

15774 Katana : Hizen Jyu Musashi Kami Fujiwara Masanaga(2nd generation Kawachi kami Masahiro)(NBTHK 24th Juyo Token) 3,500,000 Yen

16604 Katana : Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro(NBTHK 34th Juyo Token) 4,200,000 Yen

15359 Katana: Yamato Hosyo Yoshinoyama Nihonto Gassan(Sadakatsu) 1,850,000 Yen

16644 Katana : Oku Yamato Asaomi Motohira 2,800,000 Yen

14511 Katana: Ichi Hizen Kuni Saga ju Dewa Kami Yukihiro 4,200,000 Yen

16130 Katana: Mumei attributed as Ko Ichimonji 5,000,000 Yen

16562 Katana : Mumei attributed to Shikkake (25th NBTHK Juyo Token) 2,500,000 Yen

16052 Katana: Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni 2,500,000 Yen -→2,250,000 Yen

15980 Wakizashi: Gassan Minamoto Sadakazu Hori Dosaku 1,500,000 Yen

15838 Katana: Suishinshi Masahide 1,650,000 Yen

16567 Naginata Naoshi Wakizashi: Mumei attributed as Naoe Shizu 2,000,000 Yen

16570 Wakizashi: Taikei Naotane 1,500,000 Yen

16371 Katana: Kunimune ‘Bizen Saburo’
5,000,000 Yen

16221 Katana : Mumei (Taima) (23rd NBTHK Juyo paper)
2,450,000 Yen

15500 Katana: Suishinshi Masatsugu 1,900,000 Yen

16440 Katana : Izumi Kami Kunisada (the 2nd generation, Inoue Shinkai) 2,300,000 Yen

16388 Katana: Bizen Suke Munetsugu Saku Kore Ou Fujii Naoyosi Juu
2,500,000 Yen

151029 Tanto: Rai Kunimitsu 3,600,000 Yen

16145 Katana: Sassyu-ju Masayoshi 2,000,000 Yen

151037 Katana: Sekido Unju Korekazu Seitan(34th NBTHK Juyo Paper) 4,600,000 Yen

15280 Wakizashi: Iga Kami Kinmichi (48th NBTHK NBTHK Juyo Paper) 3,500,000 Yen

15768 Tanto: Masashige saku (Sengo) 1,800,000 Yen

16052 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni 2,500,000 Yen

15721 Katana: Moriie Zo 3,500,000 Yen

13656 Katana: Mumei (Enju)(NBTHK 23rd Juyo Token) 2,500,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

14314 Katana : Higo kami Kuniyasu(26th NBTHK Juyo Paper) 4,500,000 Yen

15588 Katana : Teme Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore/Ansei 5 nen Inu Uma 2 gatsu hi 4,500,000 Yen

14331 Katana: Mumei (Mihara Masahiro)(24th NBTHK Juyo Paper) 2,500,000 Yen

F15295
1,500,000 Yen

14687 Katana: Satsuma koku Hoki kami Ason Masayuki 2,850,000 Yen

14473 Katana : Chikuzen koku Fukuoka ju Koretsugu(50th NBTHK Juyo paper) 4,600,000 Yen

07440 Tanto:Fujiwara Kaneyoshi saku. 3,800,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum