Koshirae

F14844
650,000 Yen

F14166
85,000 Yen

F141266
450,000 Yen

F13457
50,000 Yen

F12281 Daisho Koshirae: Mumei 300,000 Yen

F13302 Koshirae : Toppei Goshirae 220,000 Yen

F13126 Uchi Katana Koshirae 160,000 Yen

F05129 Tachikoshirae:Gendai, not antique. 500,000 Yen

F12036 Dai Sho Koshirae:A black karaki-nuri waya with a shibuichi 450,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum