Wakizashi

Wakizashi (30 ~ 60cm or 11.8 ~ 23.6 inches) ; The mid size blades those were used as a backup of primary weapon (Katana, Nagamaki or Naginata, Yari) by Samurais, or treated as primary weapon by some of the schools, or the length of the blade permitted to the citizens to carry out during Edo period. Including similar length to Katana (Naga-Wakizashi) to Sun-nobi Tanto (bit long Tanto).

23782 Wakizashi:Ozaki Minamoto goemon Suketaka Kansei 9 Nen 8 Gatsu Hi(August 1797)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
580,000yen

23880 Wakizashi:Bizen Osafune Norimitsu Eiroku 4 Nen 2 Gatsu Hi (February 1432) (Kiritsuke Mei)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,650,000yen

23104 Wakizashi : Ecchu Kami Masatoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

23870 Wakizashi:Hizen Kuni Junin Kunihiro(NBTHK Hozon Token)
410,000yen

23818 Wakizashi: Mumei (Unsigned) (Rai Kunimitsu)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
(Consignment Sale)
1,850,000yen

23081 Wakizashi: Bishu Osafune Norimitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,200,000yen

23789 Wakizashi:Omura Shigehide Kaei 6 Aki (Autumn 1853)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Koshirae: NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu)
400,000yen

23778 Wakizashi: Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

23812 Wakizashi: Unsigned (Shimada school)(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

23776 Wakizashi:Bishu Osafune Norimitsu Eisho 8 Nen 8 Gatsu Hi (August1511)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23444 Wakizashi:Ōshū Aizu-jū Masanaga(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
250,000yen

22399 Wakizashi:Souji Saku(Yoshihara Kuniie)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23689 Wakizashi : Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi(NBTHK Tokubdetsu Hozon Token)
600,000yen

23523 Wakizashi: Nagamitsu(the 35th NBTHK Juyo Token)
7,500,000 yen

23467 Wakizashi: Monju Shigekuni Tsukuru Kore
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

22635 Wakizashi:Bishu Osafune Norimitsu(NBTHK Hozon Token)
750,000yen

23510 Dai Sho :Hirotsugu(Ko Aoe)/ Nobukuni(Shikibu jo)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,500,000yen

23716 Wakizashi: Motoshige(gold inlaid)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23110 Wakizashi:Chikuzen Jyu Minamoto Nobukuni Yoshimasa
(NBTHK Hozon Token)
460,000yen

23507 Wakizashi: Yamashiro Daijyo Minamoto Kuishige
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
570,000yen

23698 Wakizashi: Oumi no Kami Fujiwara Tadahiro (NBTHK Hozon Token)
500,000yen

23540 Wakizashi: Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori (Kao)
650,000yen

23144 Dai Sho : Satsuyoshi Motohira / Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira
5,650,000yen

23611 Wakizashi:(Kiku Mon) Ecchu Kami Masatoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
350,000yen

23669 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Hozon Token)
560,000yen

23540 Wakizashi: Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masamori (Kao)
650,000yen

23606 Wakizashi: Oumi Kami Hojoji Tachibana Masahiro
(NBTHK Hozo Token)
450,000yen

23558 Wakizashi: Echizen Kami Fujiwara Yoshikado (Bokuden) (NBTHK Hozon Token)(Consignment Sale)
420,000yen

23533 Wakizashi: Echigo Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000 yen

04084 Wakizashi: Sasshu Ju Fujiwara Masayoshi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
780,000 yen

21378 Wakizashi: Bishu Osafune Yukikane Saku
550,000 yen

23228 Wakizashi: Noshu Seki Zenryo Ke Echizen Kami Yoshikado(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
480,000yen

23331 Wakizashi: Suzuki Harukuni (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

23391 Wakizashi:Tsunahiro (3rd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23242 Wakizashi: (Chrysanthemum crest)Oumi Kami Hisamichi(1st)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

13163 Wakizashi: Ōmi Daijō Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
580,000yen

23431 Wakizashi:Tanba-no-Kami Yoshimichi (Osaka Shodai)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000yen

22516 Wakizashi: Hizen Koku Mutsu Kami Tadayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,600,000yen

23438 Wakizashi:Omi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000yen

23350 Wakizashi:Hoki no Kami Taira Ason Masayuki/Kansei 4 Nen Ne 8 Gatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23441 Wakizashi:Tsushima no Kami Tachibana Tsunemitsu (1st Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
550,000yen

23354 Wakizashi:Mutsu-no-Kami Fujiwara Nobusada(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

23378 Wakizashi:Hoki Kami Ason Masayuki/Kansei 6 Nen 8 Gatsu Hi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

23379 Wakizashi: Bizen Kuni Ju Osadune Shichibeinojo Sukesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
500,000yen

23215 Wakizashi: Mumei(Nobukuni)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23206 Wakizashi:Bizen no Kuni Osafune Tadayoshi Saku/Meiou 4 Nen 8 Gatsu Hi(NBTHK Hozon Token)
700,000yen

23309 Wakizashi:Hishu Dewa Daijo Yukihiro/Motte Oranda Kitae Tsukuru Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment sale)
570,000yen

23302 Wakizashi: Tsuda Oumi Kami Sukenao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,300,000yen

22017 Wakizashi:Mumei(judged as Kaifu Ujiyoshi)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

23138 Wakizashi : Shirakawa Kashin Masashige(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23096 Wakizashi: Echigo Kami Kanesada(1st)(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22454 Wakizashi: Mumei(judged as Shikkake)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
580,000yen

23048 Wakizashi: Tsuda Oumi Kami Sukenao
600,000yen

22450 Wakizashi: (Kikumon) Daihoshi Hokyo Rai Eisen Izumi Kami Fujiwara Rai Kinmichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000yen

22677 Wakizashi:Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
400,000 yen

22408 Wakizashi:Mumei(judged as Sa Sadayoshi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000 yen

15779 Wakizashi:Gassan(NBTHK Hozon Token)
750,000 yen

20511 Wakizashi:(Kikumon)Ichi Kawachi Kami Sukesada(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22587 Wakizashi:Odawara Hachimanyama Ju Kiyohira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
680,000yen

22025 Wakizashi:Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

22353 Wakizashi:Tosa Ju Kouryushi Sadahiro Tsukuru Kore
300,000yen

17666 Wakizashi:Izumi Kami Fujiwara Kunisada (first generation)
850,000yen

16559 Wakizashi: Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
1,150,000yen

22480 Wakizashi:Oumi Kami Ho-Joji Tachibana Masahiro(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
470,000yen

22137 Wakizashi: Bizen Kuni Ju Sukesada Hikobei Jo Saku(NBTHK Hozon Token)
850,000yen

19645 Wakizashi:Takamitsu(NBTHK Hozon Token)
550,000yen

22456 Wakizashi:Tsuda Oumi Kami Sukenao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

22544 Wakizashi: Oushu Ju Kanesada(NBTHK Hozon Token)(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

22348 Wakizashi:Oite Bushu Efu Enju Taro Muneyoshi(judged as Tamba)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
480,000yen

22465 Wakizashi:Sasshu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

16407 Wakizashi:Dohi Shinryo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000 yen

22310 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Tsunahide(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
500,000 yen

22116 Wakizashi:Bishu Osahune Iemitsu(NBTHK Koshu Tokubetsu Kicho Token)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
700,000yen

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)(NBTHK the 23rd Juyo Token)
6,000,000yen

21461 Wakizashi:Kami Hideoku Saku(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

21464 Wakizashi : Mumei (Osafune Sukemitsu)(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

21171 Wakizashi: Mumei (Yoshioka Ichimonji)
2,250,000yen

22033 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
650,000yen

22036 Wakizashi: Mumei(attributed as Den Norishige)(NBTHK the 26th Juyo Token)
5,500,000yen

21366 Dai Sho:Tsushima Kami Tachibana Nyudo Tsunemitsu
2,000,000 yen

21724 Wakizashi:Yamato Kami Yoshimitsu (2nd generation)
450,000 yen

21324 Wakizashi:Mumei attributed as Shigaseki
450,000 yen

21586 Wakizashi: Hoki Kami Taira Ason Masayuki
820,000 yen

21511 Wakizashi: Yamashiro Daijyo Minamoto Kunishige
450,000 yen

21277 Wakizashi: Bichu Kuni Mizuta Ju Kunishige
395,000 yen

21368 Wakizashi:Shoji Chikuzen Daijo Naotane(Kao)
1,350,000 yen

21343 Wakizashi:Minryushi Toshizane 眠龍子壽實
400,000 yen

11206 Wakizashi : Tanba-kami Yoshimichi(3rd)
450,000 Yen

19487 Wakizashi :Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi
1,200,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum