Juyo Swords

24109 Katana: Izumi no Kami Kunisada(The 65th NBTHK Juyo Token)
4,800,000 yen

23874 Katana:Mumei (transmitted as Kagemitsu)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,950,000yen

23764 Wakizashi: Bizen Koku Ju Osafune Tadamitsu
(60th NBTHK Juyo Token)
4,200,000yen

24117 Katana:Mumei (Ayakoji)(49th Juyo Token) (Consignment Sale)
3,750,000yen

23868 Katana: Mumei (attributed to Den Rai Kunitoshi)(NBTHK 37th Juyo Token)
5,600,000yen

23523 Wakizashi: Nagamitsu(the 35th NBTHK Juyo Token)
7,500,000 yen

22036 Wakizashi: Mumei(attributed as Den Norishige)(NBTHK the 26th Juyo Token)
5,500,000yen

23511 Katana: (Gold inlaid)Nagamori (47th NBTHK Juyo Token)
4,500,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)(NBTHK the 23rd Juyo Token)
6,000,000yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum