Juyo Swords

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)
6,000,000yen

22095 Katana:Higo Daijo Fujiwara Shimosaka(the 1st Yasutsugu)(NBTHK the 33rd Juyo Token)
4,500,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

22037 Katana:Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd generation) (NBTHK the 27th Juyo Token)
4,300,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
7,000,000 yen

21422 Katana:Mumei(Yamato Shizu)(49th NBTHK Juyo Token)
2,200,000 yen

19373 Tachi: Shigetsugu (Ko Aoe) (48th NBTHK Juyo Paper)
6,500,000 Yen

19357 Tachi : Bizen Kuni Osafune Jyu Chikakage. Ryakuo- 4 Nen ‘ gatsuhi. (Jyuyo Token #46)
5,500,000 Yen

16427 Katana : Mumei (unsigned) attributed to Sue Sa.(43rd NBTHK Juyo paper)
2,500,000 Yen

18020 Katana: Mumei (Kobizen Toshitsune) (19th NBTHK Juyo paper)
6,000,000 yen

21311 Katana:Mumei Naoe Shizu 無銘(直江志津)
2,600,000 yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

21515 Katana: Mumei (Taima)(33rdNBTHK Juyo Token)
3,200,000 yen

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper)
3,650,000 yen

21527 Katana:Bicchu Kuni Jyu Tsuguyoshi Saku (The 46th NBTHK Juyo Token)

19626 Katana: Echizen Kami Hojoji Tachibana Masateru(25th NBTHK Juyo Token)
2,950,000 yen

21062 Katana: Mumei (Sa Hiroyuki)(37th NBTHK Juyo Token)
2,600,000 yen

18349 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Saku(30th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum