Juyo Swords

23865 Katana: Mumei (judged as Nariie)
(the 66th NBTHK Juyo Token)
2,600,000 yen

23853 Katana:Mumei (Morikage)(63rd NBTHK Juyo Token)
3,800,000 yen

24117 Katana:Mumei (Ayakoji)(49th Juyo Token) (Consignment Sale)
3,750,000yen

23868 Katana: Mumei (attributed to Den Rai Kunitoshi)(NBTHK 37th Juyo Token)
5,600,000yen

23765 Katana: Kanenori (the 48th NBTHK Juyo Token)
4,000,000yen

23765 Katana: Kanenori (the 48th NBTHK Juyo Token)
4,000,000yen

23523 Wakizashi: Nagamitsu(the 35th NBTHK Juyo Token)
7,500,000 yen

22036 Wakizashi: Mumei(attributed as Den Norishige)(NBTHK the 26th Juyo Token)
5,500,000yen

23511 Katana: (Gold inlaid)Nagamori (47th NBTHK Juyo Token)
4,500,000yen

23003 Katana:Mumei(attributed to Chikakage)(NBTHK the 24th Juyo Token)
4,650,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

22050 Wakizashi: Bishu Osafune Tadamitsu(Hikobei)(NBTHK the 23rd Juyo Token)
6,000,000yen

16759 Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
4,500,000yen

15588 Katana : Tame Otsuka Kazunobu Kun Sekido Unju Korekazu Seitan saku kore (23th NBTHK Juyo Paper)
4,500,000 yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum