Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

10279 Yari:Hirosuke Saku
380,000yen

22308 Naginata:Fujiwara Yukinaga (Bungo)(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

22226 Yari:Kanetaka
180,000yen

20532 Yari:Nagasone Kotetsu Nyudo Okisato
260,000yen

20372 Yari: Yamashiro Kami Kunishige
100,000yen

20467 Naginata: Fujiwara Kunishige Saku
200,000yen

15395 Yari: Sagami Kami Masatsune Nyudo
250,000yen

22266 Yari:Kawachi Kami Fujiwara Kiyofusa(judged as Owari Shinto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

21777 Yari: Heianjo Ju Shimosaka Kanesaki
80,000yen

21391 Yari:Yokoyama Kaga suke Fujiwara Suenaga(first generation)
160,000 yen

21668 Yari: Kuninori Saku
150,000 yen

21181 Yari :Takasada
125,000 yen

19370 Hinawa Ju (matchlock): Ranya Yozaemon Saku
300,000 yen

20547 Short size Matchlock gun(Hinawa Ju/Tanzutsu)
300,000 yen

20443 Ken: Mumei(Uda)
330,000 yen

19370 Hanawa Ju (matchlock): Ranya Yozaemon Saku
400,000yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum