Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

22307 Yari:Mumei(unsigned)(Sword Stick)
150,000 yen

22656 Yari:Iwami Daijo Fujiwara Kunisuke(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
150,000yen

F20210 Small Yari: Yamashiro Koku Monju Kaneshige
95,000yen

10279 Yari:Hirosuke Saku
380,000yen

20372 Yari: Yamashiro Kami Kunishige
100,000yen

15395 Yari: Sagami Kami Masatsune Nyudo
250,000yen

22266 Yari:Kawachi Kami Fujiwara Kiyofusa(judged as Owari Shinto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

21391 Yari:Yokoyama Kaga suke Fujiwara Suenaga(first generation)
160,000 yen

21668 Yari: Kuninori Saku
150,000 yen

21181 Yari :Takasada
125,000 yen

20547 Short size Matchlock gun(Hinawa Ju/Tanzutsu)
300,000 yen

20443 Ken: Mumei(Uda)
330,000 yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum