Ken/Yari/Naginata/Hinawaju

23456 Yari(Spear):Sukemitsu(NBTHK Hozon Token)
200,000 yen

23129 Naginata: Kozuke Kami Sugawara Sukekane (NBTHK Hozon Token)
250,000 yen

12674 Small Ken(Kogatana): Yukihira on the Habaki
150,000yen

23405 Yari:Mumei (Kikuchi Yari)(NBTHK Hozon Token) (Consignment Sale)
350,000yen

22393 Yari: Shimosaka(NBTHK Hozon Token)
250,000yen

23338 Ken:Mumei (Sue Tegai)(NBTHK Hozon paper)
300,000yen

23152 Yari: Bizen Kuni Ju Fujiwara Sukefusa(1st)(NBTHK Hozon Token)
480,000yen

23128 Yari:Kanehiro Saku(around the Dewa/Ganji era)(NBTHK Hozon Token)
120,000yen

22653 Yari:Joshu Ju Shimosaka
200,000yen

F20210 Small Yari: Yamashiro Koku Monju Kaneshige
95,000yen

20372 Yari: Yamashiro Kami Kunishige
100,000yen

22266 Yari:Kawachi Kami Fujiwara Kiyofusa(judged as Owari Shinto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
800,000yen

21181 Yari :Takasada
125,000 yen

F19070 Yari:Dai Nihon Yari Ganso Enju Kunimura Chakuson 25 Daime Manhou Enju Kuniyuki
160,000yen

06434 Yari: Katsumitsu (Bishu Osafune) 900,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum