Katana3

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

17615 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada 1,950,000 Yen

15033 Katana : Mumei (Chiyozuru Morihiro) 800,000 Yen

16129 Katana: Oite Efu Chounsai Tsunatoshi
1,700,000 JPY

17446 Katana : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(38th NBTHK Juyo Paper)
3,500,000 JPY

17267 Katana : Hizen Ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(first generation)(25th NBTHK Juyo Paper) 3,800,000 Yen

17232 Katana :(Aoi Mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(22nd NBTHK Juyo Paper) 3,950,000 Yen

17443 Katana: Tajima Kami Ho-Jyoji Tachibana Sadakuni 550,000 Yen

16731 Katana:Sashu Ju Masayoshi Ou Higo Daijo Ootuki Kiyofusa Ju Zo No/ Anei 6 Tori 2gatsu 1,200,000 Yen

16359 Katana: Soshu Ise Daijo Minamoto Tsunahiro (the 5th generation) 1,500,000 Yen

16338 Katana: Mumei attributed as Mihara Masahiro 800,000 Yen

16743 Katana : Hizen Kuni Oumi Kami Tadayoshi 6th generation 1,200,000 Yen

17093 Katana:Kawachi Kami Kunisuke (2nd generation, Naka Kawachi) 1,500,000 Yen

16765 Katana : Izumi Kami Fujiwara Kunisada (First generation(Inoue Shinkai) 1,200,000 Yen

16647 Katana: Oite Osaka Izumi Kami Kunisada Saku Kore-#23th Juyo paper 4,500,000 Yen

15463 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku Kore To-yama Mitsuru Teinai 1,700,000 Yen

14871 Dai Sho in Shirasaya with Koshirae : attributed as Yoshioka Ichimonji and Sue Mihara 2,500,000 Yen

16541 Katana : Bakufu Shin Kawai Hisayuki 750,000 Yen

16357 Katana: Suzuki Kaga Kami Sadanori 1,150,000 Yen

15809 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro(19th NBTHK Juyo paper) 3,700,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum