Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

24188 Katana:Mumei (Unsigned) (attributed to Hachimanyama Kiyohira)(NBTHK Hozon Token) (Consignment Sale)
460,000 yen

24031 Katana: Fujiwara Korekazu Seitan Kore
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,750,000 yen

23865 Katana: Mumei (judged as Nariie)
(the 66th NBTHK Juyo Token)
2,600,000 yen

24018 Katana:Mumei (Unsigned, Hokke school, Era Nanbokucho)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000 yen

24011 Katana: Nanno Taro Tomohiro Saku Kore Keio Gan Nen 8 Gatsu Hi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000 yen

23407 Katana:Hishu Yatsushiro Ju Minamoto Moriyoshi (Mukansa swordsmith) Showa Mizunoe-Ne Nen 10 Gatsu Kichijitsu (October 1972).(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000 yen

23853 Katana:Mumei (Morikage)(63rd NBTHK Juyo Token)
3,800,000 yen

22180 Katana:Shoji Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane
(NBTHK the 66th Juyo Token)
6,500,000 yen

24189 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni
(NBTHK Hozon Token)
650,000 yen

24117 Katana:Mumei (Ayakoji)(49th Juyo Token) (Consignment Sale)
3,750,000yen

23515 Katana: Bishu Osafune Sukesada
(NBTHK Hozon Token)
450,000yen

24161 Katana:Mumei (Tegai Kanekiyo)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
900,000yen

23868 Katana: Mumei (attributed to Den Rai Kunitoshi
(NBTHK 37th Juyo Token)
5,600,000yen

23858 Katana: Omi Kami Sukenao
(NBTHK Tokubetus Hozon Token)
1,200,000yen

24060 Katana: Oite Sesshu Ikutama Gassan Sadakazu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23875 Katana:Bizen no Kuni Jyu Osafune Kiyomitsu Gorozaemon no Jo Sukesada saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23866 Katana:Yamato Kami Fujiwara Masanori Higo Kami Fujiwara Masakatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23795 Katana: Hizen Koku Ju Mutsu Kami Tadayoshi
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23795 Katana:Mumei (Nobukuni)(Juyo Token 30th session)
3,500,000yen

24064 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(1st)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23494 Tachi:Osumi Toshihira Saku (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23765 Katana: Kanenori (the 48th NBTHK Juyo Token)
4,000,000yen

23839 Katana: Bishu Osafune Yukikage(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

23845 Katana: Fujiwara Masahiro (Osumijo) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,800,000yen

23709 Katana: Seitan Ryuoji Minamoto Sadatsugu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23204 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23706 Katana: Hizen Koku Ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Koshu Tokubetsu Token)
3,000,000yen

23126 Katana:Dewa Kuni Junin Taikei Shoji Naotane(Kaō)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Fuchikashira: NBTHK Hozon Tosogu)
2,650,000yen

23750 Katana:Echigo no Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23802 Katana:Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Keio Gannen Hachigatsu Hi (August, 1865)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23639 Katana:Oushu Aizu Ju Miyoshi Nagamichi Kaei 6 Mizunoto-Ushi 2 Gatsu Hi (February, 1853)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

23816 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi. (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23723 Katana: Yamato Kami Hidekuni Meiji 3 Nen 2 Gatsu hi(February 1870)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23450 Katana: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23646 Katana:Mumei (Hōju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23804 Katana:Chikakage (Bizen Kuni Osafune Chikakage)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
3,750,000yen

23392 Katana:Mumei (Ko Mihara)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23480 Katana: Hishū Karatsu-jū Kawachi no Kami Minamoto Motoyuki (1st Generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

23622 Katana: Kyushu Higo Dotanuki Kozukenosuke
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,900,000yen

23693 Katana: Hasedo Junin Tsunehira Saku(Mukansa Swordsmith)
1,400,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum