Katana

Katana (60cm~ or 23.6inches~) ; The long blades used as a primary weapon by Samurais.

23706 Katana: Hizen Koku Ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Koshu Tokubetsu Token)
3,000,000yen

23126 Katana:Dewa Kuni Junin Taikei Shoji Naotane(Kaō)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Fuchikashira: NBTHK Hozon Tosogu)
2,650,000yen

23750 Katana:Echigo no Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23790 Katana: Hizen Saga Ju Kunihiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

23802 Katana:Bizen Suke Fujiwara Munetsugu Keio Gannen Hachigatsu Hi (August, 1865)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

23721 Dai Sho :Kawachi Kami Kunisuke (2nd Generation)/Kawachi Kami Kunisuke(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Daisho Tsuba: NBTHK Kicho Kodogu)
2,600,000yen

23639 Katana:Oushu Aizu Ju Miyoshi Nagamichi Kaei 6 Mizunoto-Ushi 2 Gatsu Hi (February, 1853)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
750,000yen

23816 Katana: Hizen Kuni Tadayoshi. (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23747 Katana:Settsu Ju Munenaga(Tokubetsu Hozon Token)
650,000yen

23814 Katana: Mumei (transmitted as Ko-Kyo-mono)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,200,000yen

23227 Dai Sho :Masaie Saku/ Mumei (Sekishu Dewa Sadatsuna)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

23629 Naginata Naoshi Katana:Unsigned(Mumei)Den Motoshige(22nd NBTHK Juyo Token)
3,000,000yen

23723 Katana: Yamato Kami Hidekuni Meiji 3 Nen 2 Gatsu hi(February 1870)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23450 Katana: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23646 Katana:Mumei (Hōju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23727 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,800,000yen

23804 Katana:Chikakage (Bizen Kuni Osafune Chikakage)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
3,750,000yen

23641 Katana : Sagami Koku Ju Yasuaki Saku Showa 51 Nen 8 Gatsu Kichijitsu (August 1976)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23392 Katana:Mumei (Ko Mihara)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23521 Tachi: Mumei(Unsigned)(transmitted as Sairen)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

23480 Katana: Hishū Karatsu-jū Kawachi no Kami Minamoto Motoyuki (1st Generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

23762 Katana:Mumei(unsigned) attributed as Saonoo Morihiro.
(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23630 Katana:Biyo Osafune Ju Yokoyama Toshizaemon Jo Fujiwara Sukekane Saku
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,700,000yen

22543 Katana :Mumei(attributed as Den Shizu)(NBTHK the 25th Juyo Token)
3,850,000 yen

23510 Dai Sho :Hirotsugu(Ko Aoe)/ Nobukuni(Shikibu jo)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,500,000yen

23622 Katana: Kyushu Higo Dotanuki Kozukenosuke
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,900,000yen

23729 Katana: Kurihara Chikuzen Kami Taira Ason Nobuhide
(Consignment Sale)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

22106 Katana:□Nobu saku (Ko Ichimonji)(NBTHK the 43rd Juyo Token)
(NBTHK the 43rd Juyo Token)
6,650,000 yen

23693 Katana: Hasedo Junin Tsunehira Saku(Mukansa Swordsmith)
1,400,000yen

23620 Tachi:Kato Kanekuni tsukuru kore (NBTHK Hozon Token)(Consignment Sale)
750,000yen

16388 Katana : Bizen Suke Munetsugu Saku Kore
2,500,000 Yen

23416 Katana: Mumei, Bungo Tomoyuki (Nanboku-chō period)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

23527 Katana:Hizen Kuni Masahiro (6th Generation)
(NBTHK Toikubetsu Hozon Token)
600,000yen

23403  Katana:Mumei (Enju)(NBTHK Hozon Token)
1,300,000yen

23289 Katana:Miyairi Kozaemon Yukihira(Shinsaku Nihonto estimation paper)
1,250,000yen

23600 Katana:Hizen no Kuni Ōmi no Jō Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
1,200,000yen

23144 Dai Sho : Satsuyoshi Motohira / Oku Yamato Kami Taira Ason Motohira
5,650,000yen

23573 Tachi: Yuki◻︎(Bizen Hikasasho Yukizane)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23462 Katana: Sanetsugu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,500,000yen

22138 Katana:Enju Kunitoki(Shumei)(NBTHK Tokubetsu Juyo Token)
9,600,000yen

23511 Katana: (Gold inlaid)Nagamori (47th NBTHK Juyo Token)
4,500,000yen

23551 Katana: Mumei(Hizen Hirosada)(NBTHK Hozon Token)
350,000 yen

22684 Katana: Houki Kuni Akebono Houken Yoshiyuki (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23425 Katana: zumi Kami Rai Kinmichi(3rd Generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,000,000yen

23546 Tachi: Aki Koku Mikami Sadanao Tsukuru Kore
2,550,000yen

23387 Katana: Chikugo-no-Kami Kunifusa/Yoshu-no-Ju(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
895,000yen

23447 Katana: Chikushu Ju So Tsutomu Tsukuru Kore (Mukansa swordsmith)(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
900,000yen

23420 Katana: Tegarayama Kai Kami Masashige(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
950,000yen

23066 Katana:Hizen Koku Kawachi Kami Fujiwara Masahiro(Gold Inlay)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,550,000yen

22025-1 Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token )
1,200,000yen

23003 Katana:Mumei(attributed to Chikakage)(NBTHK the 24th Juyo Token)
4,650,000yen

23108 Katana:Doi Shinryo(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000yen

14113 Katana: Mumei (Den Enjyu) (NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
920,000yen

23119 Katana: Hizen Kuni Junin Munetsugu(1st generation)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

23065 Katana:Oumi Kami Fujiwara Tsuguhira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

22627 Katana: Mumei (attributed as Uda Tomotsugu)(NBTHK Hozon Token)
950,000yen

23031 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro/(Gold inlay) Kanbun 6 Nen 11 Gatsu 23 Nichi Futatsu Do Saidan Yamano Kauemon Nagahisa(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,000,000yen

23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
13,500,000yen

23008 Katana:Soushi Jiro tarou Naokatsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,600,000yen

22669 Katana:Tairyusai Sokan(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,500,000 yen

22719 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(consignment sale)
1,550,000 yen

22704 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Hozon Token)(consignment sale)
1,500,000 yen

13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation)
650,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum