Tsuba2

F17277
43,000 Yen

F18086
40,000 Yen

F19105
25,000 YEN

F20471
65,000 yen

F21540 Tsuba:Mumei attributed as Akasaka
75,000 yen

F21390
75,000 yen

F21557 Tsuba:Iwazawa Ryoi(Kao)
80,000 yen

F21304 Tsuba:Efu Ju Akao Yoshitsugu
25,000 yen

F22282 Tsuba:Toshimitsu
45,000yen

F22250 Tsuba:Mumei
45,000 yen

F23052 Tsuba:Mumei(judged as Akasaka school)(NBTHK Hozon Paper)
80,000yen

F22484 Tsuba:Mumei(unsigned)
65,000yen

F22626 Tsuba:Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen

F23057 Tsuba:Mumei(Akasaka school)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen

F22524 Tsuba:Mumei(judged as Namban)(NBTHK Hozon Paper)
75,000yen

F22041 Tsuba: Mumei(Unsigned)
75,000 yen

F15968 Tsuba:mumei
50,000 yen

Tsuba:Mumei(attributed as Akasaka)
60,000 yen

F22055 Tsuba: Tadashige
275,000 yen

F22534 Tsuba:Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
55,000yen

F09848 Tsuba: Mumei(Unsigned) Myochin(NBTHK Hozon Paper)
135,000yen

F22531 Tsuba:Kono Yoshikuni(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
125,000yen

F22554 Tsuba:Mumei(Unsigned)
35,000yen

F22563 Tsuba:Mumei(Unsigned)
35,000 yen

F22638 Tsuba: Mumei(Unsigned)
65,000yen

F23064 Tsuba:Mumei(judged as Kokinko)(NBTHK Hozon Paper)
55,000yen

F22605 Tsuba:Mumei(Unsigned)
45,000yen

F22598 Tsuba: Mumei(Unsigned)
30,000yen

F15898
45,000 Yen

F151058
30,000 Yen

F16030
45,000 Yen

F15980
150,000 Yen


PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum