Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

21552 Tanto:Juyo Mukei Bunkazai Taia Gassan Minamoto Sadakazu Saku(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,350,000yen

21776 Tanto: Masatsugu
280,000yen

21655 Tanto:Moritaka(Kongo Byo-ei)
400,000yen

21243 Tanto:Kasama Ikkansai Shigetsugu Niragu Ha(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

12385 Tanto:Osaka Ju Sadakatsu Saku(Kao)
850,000yen

22119 Tanto: Showa 11 Nen 5 Gatsau Kichijitsu Akitsugu Saku Kore
170,000yen

22104 Tanto:Sakai Ikkansai Shigemasa Sei Tan(Mukansa Swodsmith)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

22103 Tanto:Sakuyo-shi Hosokawa Masanaga Zo Kokin(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

22108 Tanto: Sakuyoshi Hosokawa Masamori
185,000 yen

21608 Tanto:Bishu ?matsu Shigehiro
500,000 yen

11578 Tanto:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao)
650,000 yen

21787 Tanto:Showa 11 Nen 5 Gatsau Kichijitsu Akitsugu Saku Kore
170,000 yen

21759 Tanto: Seiryu Ken Moritoshi Zou Kore
420,000 yen

21718 Tanto: Oite Bushu Edo Echizen Yasutsugu
730,000 yen

21689 Tanto:Akimori(Miyagi Akimori)
250,000 yen

21719 Tanto:Bishu Osafune Shigemitsu
750,000 yen

21612 Tanto:Kigen 2600 Nen Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (Kao)
950,000 yen

21617 Tanto:Mumei(made in the late Edo period)
175,000 yen

19709 Sunnobi Tanto:Hirosuke
400,000 yen

16243 Sunnobi Tanto(Wakizashi): Chikusyu Sanno Jyu So Tsutomu saku
650,000 yen

21581 Tanto:Noshu Seki Ju Kanesaki
580,000 yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane
600,000 yen

21608 Tanto: Bishu ?? matsu Shigehiro
500,000 yen

16297 Tanto: Akimori Saku
500,000 yen

21536 Tanto:Chikugo Junin Koretsugu Saku
450,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

21376 Tanto:Kunimitsu (Uda)
500,000 yen

21373 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu
600,000 yen

21379 Tanto:Nobukuni (Ouei era)
900,000 yen

21381 Tanto:Mumei (Yamamura) 無銘(山村)
400,000 円

21382 Tanto: Koyama Munetsugu
1,400,000 yen

20297 Tanto:Echigo Kuni Yoshimitsu Saku
750,000 yen

21037 Tanto : Yasuoki Saku
250,000 yen

20163 Tanto: Mumei attributed as Kaifu.
295,000 yen

20234 Sunnobi Tanto : Echigo Kuni Yoshimitsu Saku(Mukansa sword smith)
850,000 yen

20085 Tanto: Shigenori Saku
295,000 yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

20062 Tanto : Sanryu Masamine Saku Kore (Living National Treasure)
1,200,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
300,000 yen

19739 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper)
3,150,000 Yen

15997 Tanto : Hirochika(Shinto) 380,000 Yen

18271 Tanto: Kurihara Kenji Nobuhide 1,400,000 Yen

13419 Tanto :Motte Ouko Hideaki Saku Fukushima Shi Zo/Showa 3 Nen Boshin Oki Hi(1928) 450,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

17494 Tanto: Zuisen Horii Toshihide Saku 450,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum