Tanto

Tanto (15~30cm or 5.9~11.8 inches) ; Short blade, used as a knife or dagger to penetrate the armor, or at grapple range by Samurais, or used for self-protection by ladies.

22040 Tanto:Kanefusa(NBTHK Hozon Token)
500,000yen

22269 Dai Chu Sho:Hishu Ju Minamoto Moriyoshi Saku Kore (Mukansa swordsmith)
1,600,000 yen

22065 Tanto:Mumei(attributed as Naminohira Sadayasu)(NBTHK Hozon Token)
480,000yen

21746 Tanto:Sanryu Masamine Saku Kore Nukata Ke Judai(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,350,000yen

22159 Tanto:Izumi Sadaoki Saku
250,000yen

22233 Tanto: Yoshu Matsuyama Ju Hori Do Saku Ryusen Nyudo Sadatsugu 50 Sai(Gold-inlaid Kao)(Living National Treasure)
3,750,000yen

22168 Sun Nobi Tanto(Wakizashi):Motte Kenwabyo Mino Koku Ju Tanba Kanenobu Hori Dousaku
250,000yen

19682 Tanto: Kanenaga
180,000 yen

21489 Tanto:Bishu Osafune Sukemitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

22039 Tanto:Kaku Yoshitsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

21776 Tanto: Masatsugu
280,000yen

21243 Tanto:Kasama Ikkansai Shigetsugu Niragu Ha(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

12385 Tanto:Osaka Ju Sadakatsu Saku(Kao)
850,000yen

22104 Tanto:Sakai Ikkansai Shigemasa Sei Tan(Mukansa Swodsmith)(NBTHK Hozon Token)
380,000yen

22103 Tanto:Sakuyo-shi Hosokawa Masanaga Zo Kokin(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
550,000yen

21608 Tanto:Bishu ?matsu Shigehiro
500,000 yen

11578 Tanto:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku(Kao)
650,000 yen

21787 Tanto:Showa 11 Nen 5 Gatsau Kichijitsu Akitsugu Saku Kore
170,000 yen

21689 Tanto:Akimori(Miyagi Akimori)
250,000 yen

21719 Tanto:Bishu Osafune Shigemitsu
750,000 yen

19709 Sunnobi Tanto:Hirosuke
400,000 yen

16243 Sunnobi Tanto(Wakizashi): Chikusyu Sanno Jyu So Tsutomu saku
650,000 yen

14898 Tanto :Bishu Osafune Ju Yokoyama Saemon Sukekane
600,000 yen

21608 Tanto: Bishu ?? matsu Shigehiro
500,000 yen

19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
250,000 yen

21376 Tanto:Kunimitsu (Uda)
500,000 yen

21373 Tanto: Bizen Koku Ju Osafune Magouemon Jo Kiyomitsu
600,000 yen

21379 Tanto:Nobukuni (Ouei era)
900,000 yen

20297 Tanto:Echigo Kuni Yoshimitsu Saku
750,000 yen

20234 Sunnobi Tanto : Echigo Kuni Yoshimitsu Saku(Mukansa sword smith)
850,000 yen

20085 Tanto: Shigenori Saku
295,000 yen

20411 Tanto :Bisyu Osafune Norimitsu
580,000 yen

20062 Tanto : Sanryu Masamine Saku Kore (Living National Treasure)
1,200,000 yen

19706 Tanto:Nishi Munetsugu.
300,000 yen

19739 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper)
3,150,000 Yen

15997 Tanto : Hirochika(Shinto) 380,000 Yen

15552 Tanto: Saku You Baku Kashi Hosokawa Masamori (Kokuin) 780,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum