Auction List

 

F23774 Tsuba: Mumei(unsigned)
45,000yen

F23778 Fuchigashira:Mumei(unsigned)
30,000yen

23375 Katana:Mumei(Unsigned) attributed to Uda Hirakuni.(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23246 Katana:Mumei(Unsigned) attributed to Kanro Toshinaga. (14th NBTHK Juyo Token)
2,950,000yen

F23776 Tsuba:Mumei(unsigned):Sibayama zu
35,000yen

F23775 Tsuba: Mumei(unsigned):Cranes
45,000yen

23860 Wakizashi: Sakushu Munemitsu
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
570,000yen

23204 Katana: Kasama Ikkansai Shigetsugu Saku
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

F23783 Tsuba:Mumei(Unsigned)
30,000yen

F23762 Menuki:Mumei(Unsigned)
45,000yen

23192 Dai Sho :Bishu Osafune Kiyomitsu Saku Kore Eiroku 1 Nen 8 Gatsu Hi(August 1558)(Wakizashi:NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Kicho Sword Fittings)
1,150,000yen

23844 Katana:Tsuda Omi Kami Sukenao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
3,300,000yen

F23763 Menuki:Mumei(Unsigned)
45,000yen

F23759 Tsuba:Mumei(unsigned):Namban Tsuba
35,000yen

23876 Tanto: Bishu Osafune Morimitsu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
850,000yen

15202 Wakizashi:Osumi Toshihira Saku (Living National Treasure)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

23757 Wakizashi:Bizen Koku Osafune Ju Yokoyama Sukenaga Bunsei 8 Nen 8 Gatsu Hi(August 1825)(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

12674 Small Ken(Kogatana): Yukihira on the Habaki
15,000yen

F23768 Kabuto (Helmet) : Iron 62 plate Kabuto
450,000yen

F23760 Tsuba:Mumei(Nanban Tsuba)
50,000yen

23313 Wakizashi: Hoki no Kami Taira Ason Masayuki
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
600,000yen

23427 Wakizashi: Yamato Kami Yoshimichi
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
450,000yen

F23761 Kozuka:Mumei(unsigned)
30,000yen

F23765 Tsuba:EchizenJu Kinai(NBTHK Kicho Kodogu)
50,000yen

23782 Wakizashi:Ozaki Minamoto goemon Suketaka Kansei 9 Nen 8 Gatsu Hi(August 1797)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
580,000yen

23825 Katana:Signature: Bishu Osafune Morokage (3rd generation) Hotoku 2 Nen 8 Gatsu Hi(August 1450)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,100,000yen

23878 Katana:Mumei(unsigned) attributed as Katayama Ichimonji(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000yen

F23757 Tsuba:Mumei(unsigned)
45,000yen

23869 Wakizashi:Oite Osaka Heianjo Munetsugu Saku(NBTHK Hozon Token)
600,000yen

F23746 Tsuba: Souju(Kao)
50,000yen

23730 Katana: Kawabe Gihachiro Fujiwara Masahide
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
2,200,000yen

23845 Katana: Fujiwara Masahiro (Osumijo)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,800,000yen

23635 Tanto:Nobuhide(Kurihara Nobuhide)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
1,200,000yen

F23726 Fuchi Kashira: Mumei (Unsigned)(Mogarashi)
(NBTHK Hozon Tosogu)
50,000yen

F23693 Tsuba:Mumei(unsigned)
50,000 yen

23217 Katana: Mumei (Unsigned)
280,000yen

F23657 Kozuka:(unclear)
55,000 yen

23514 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Sue-Tegai)(NBTHK Hozon Token)
350,000yen

23562 Tanto: Muneyuki(NBTHK Hozon Token)
230,000yen

F23513 Tsuba: Nansyu Saku
(NBTHK Hozon Tosogu)
phoenix and chryanthemum
220,000yen

23599 Tanto : Kanesada(NBTHK Hozon Token)
400,000yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum