Auction List

19739 Tanto : Fujiwara Kaneyoshi saku (The 38th NBTHK Juyo Paper)
3,150,000 Yen

F19689
48,000 Yen

F19239
50,000 Yen

F19671
30,000 Yen

F15968
55,000 Yen

14464 Wakizashi: Yamashiro Kami Hidetoki (First generation)(Settsu/Shoho era)
250,000 Yen

19698 Katana :Mumei (Ryumon Nobuyoshi) (63rd NBTHK Juyo Paper)
2,250,000 Yen

19125 Katana: Mumei attributed to Tametsugu(64th NBTHK Juyo Token)
2,500,000 Yen

F15453
105,000 Yen

F14805
40,000 Yen

F15334
40,000 Yen

19691 Katana : Kawachi kami Minamoto Kunihide
600,000 Yen

19713 Tanto : Sukemune (Shimada)
160,000 Yen

19726 Katana :Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
1,500,000 Yen

F19678
35,000 Yen

F17181
25,000 Yen

19740 Katana: Mumei (Kanenaga) (59th Juyo paper)
4,850,000 Yen

15578 Tachi: Unshu Tadayoshi Saku Kore (Mukansa)
650,000 Yen

19724 Wakizashi: Minamoto Saemon Jo Nobukuni ( 25th NBTHK Juyo Paper)
2,800,000 Yen

19737 Katana: Mumei (Bizen Osafune Sanenaga)(26th NBTHK Juyo Token)
3,000,000 Yen

F19333
30,000 Yen

F15945
250,000 Yen

F15550
50,000 Yen

19738 Katana: Mumei(Rai Kunimitsu)(62nd NBTHK Juyo Token)
4,950,000 Yen

19736 Tanto : Hizen Kuni Saga Ju Masahiro(First generation)
1,200,000 Yen

16043 Wakizashi: Ashu Ju Sukehira
320,000 Yen

F13141
65,000 Yen

F19648
150,000 Yen

F19642
165,000 Yen

F19641
70,000 Yen

19716 Katana : Bicchu Kami Tachibana Yasuhiro
400,000 Yen

19618 Wakizashi: Iga Kami Minamoto Kanemichi
380,000 Yen

19378 Wakizashi: Ecchu kami Fujiwara Kanekuni
180,000 Yen

19454 Tanto : Tsuguhiro(not guaranteed)
100,000 Yen

19683 Katana : Kiyomitsu Saku (Harima Daijyo Eccyu)
350,000 Yen

F19658
95,000 Yen

19606 Tanto: Mumei(not guarantee)
60,000 Yen

19539 Katana : Kanetsune
250,000 Yen

F19668
70,000 Yen

F19646
65,000 Yen

19478 Wakizashi : Ecchu Kami Fujiwara Kanekuni(1st generation)
350,000 Yen

F19656 Menuki
360,000 Yen

19615 Dai Sho : Mumei(Echizen Seki)/Oite To-to Koyama Munetsugu Saku Kore(cutting test)
1,200,000 Yen

18436 Katana : Sasanotsuyu Kii Kikuchi Magozaemon Shoji Kanbun 9 Nen 4 Gatsu 11 Nichi 2tsu Do Setsuraku Hitomi Hakubeemon Shigetsugu (Kao)
350,000 Yen

19536 Tanto: Mumei (Sue Tegai)
250,000 Yen

17640 Katana: Kanemoto probably 3rd generation.
350,000 Yen

F19623
85,000 Yen

F19388
75,000 Yen

19212 Tanto : Mumei (Den Yamamura Masanobu)(31st NBTHK Juyo Token)
2,000,000 Yen

F19013
1,650,000 Yen

F19609
50,000 Yen

11206 Wakizashi : Tanba-kami Yoshimichi(3rd)
450,000 Yen

F19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
1,500,000 Yen

19622 Wakizashi : Hishu Kawachi Kami Fujiwara Masahiro
550,000 Yen

19605 Wakizashi Mutsu Daijyo Miyoshi Nagamichi(1st generation)
500,000 Yen

F19543
105,000 円

19514 Wakizashi : Oku Yamato Kami Ason Motohira
1,250,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum