Set of Tosogu

F24117 Daisho Fuchi:Mumei(unsigned)
125,000 yen

F24084 Set of Tosogu :Kozuka, Kōgai, Menuki
(the 67th NBTHK Juyo Tosogu)
2,500,000 yen

F24046 Futatokoro mono:Yasuaki(Kao)(on both the Warikogai and Kozuka)(NBTHK Hozon Tosogu)
150,000yen

F23716 Daisho Tsuba:Bushuzumi Akasaka Tadatoki-saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
350,000yen

F23331 Daisho Tsuba: Choshuzumi Tomokata(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
175,000yen

F17551 Set of Tosogu : Mumei(Kyo Kanagushi/Kaga Kinko)(NBTHK Hozon Tosogu)
135,000yen

F23655 Tsuba: Mogarashi Nyudo Soten (Not guaranteed)
130,000 yen

F23604 Set of Tosogu: Mumei(unsigned)(Kaga Goto)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
650,000 yen

F23553 Daisho Tsuba: Mumei(Unsigned) Hollyhock
100,000 yen

F23504 Daisho Tsuba: Mogarashi Nyudo Soten
195,000yen

F17499 Set of Tosogu : Menuki, Fuchi Kashira, Kurikata, Kojiri.
98,000yen

F23319 Set of Tosogu : Menuki and Kogai: Mumei(Ko Kinko)(NBTHK Hozon Paper )
75,000yen

F21105 Daisho Tsuba:Mumei(judged as Kyoto openwork)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
300,000yen

F21419 Set of Tosogu: Nitokoromono Mumei(judged as Kyo Kinko)(Kogai, Kozuka)(NBTHK Hozon Tosogu)
250,000yen

F23139 Set of Tosogu: Yoshioka Inaba Suke(NBTHK Hozon Paper)
230,000yen

F23086 Daisho Tsuba:Bushu Ju Masatsune
100,000yen

F23109 Set of Tosogu:Mumei(judged as Kikuoka school)(Kozuka, Menuki)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
450,000yen

F23097 Daisho Tsuba:Tadanao/Bukou Aka Masatora
45,000yen

F23035 Set of Tosogu Nitokoromono: Keijo Saku Mitsuyoshi(Kao)(Kogai, Kozuka Kogatana)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
360,000yen

F22721 Daisho Tsuba:Efu Ju Norihide/Gyonen 80 SAi Masatsune
105,000yen

F22622 Tsuba 2-piece set
45,000yen

F22557 Set of Tosogu:Mumei(Fuchikashira, Kogai, Kozuka, Menuki Tsuba)
135,000yen

F22477 Set of Tosogu:Mumei(unsigned) Nitokoromono(Fuchikashira, Menuki)
85,000yen

F22363 Set of Tosogu:Mumei(unsigned)
55,000yen

F22205 Set of Tosogu: Mumei(Goto)
400,000 yen

F22087 Daisho Tsuba:Mumei(judged as Owari Kinko[goldsmith])
600,000 yen

F21699 Set of Tosogu: Mumei
65,000 yen

F21687 Daisho Tsuba:Mumei(Unsigned)
75,000 yen

F21288 
100,000 yen

F21154
105,000 yen

F21036
95,000 yen

F21007
50,000 yen

F20605
70,000 yen

F20440
50,000 yen

F20401
20,000 yen

F05306
185,000 yen

F19304
180,000 yen

F13763
230,000 Yen

F17519
205,000円

F17339
60,000 Yen

F16811
950,000 Yen

F151066
55,000 Yen

F15584
180,000 Yen

F09396 A set of Kozuka:Mumei 145,000 Yen

F07330 Futatokoro mono:Mumei (Unsigned) 160,000 Yen

F06264 Futatokoromono (Kogai Kozuka)Mumei 200,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum