Kozuka

F24173 Kozuka: Kikuta Mitsutoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
450,000 yen

F24126 Kozuka: Yamazaki Kazuyoshi (Kao)
(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
400,000 yen

F24033 Kozuka: Yoshioka Inaba Suke(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
250,000yen

F23786 Kozuka: Mumei(Unsigned)horses
50,000yen

F23618 Kozuka:Mumei(Unsigned)
25,000 yen

F23619 Kozuka:Mumei(Unsigned)
35,000 yen

F23637 Kozuka:Mumei(unsigned)(Etsujo)(NBTHK Hozon Tosogu)
135,000 yen

F23610 Kozuka:Eijo saku Mitsutaka(Kao)(NBHK Hozon Tosogu)
135,000 yen

F23629 Kozuka: Yasuda Masataka(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu)
125,000 yen

F21474 Kozuka Kogatana: Yoshioka Inabasuke
300,000 yen

F21470 Kozuka Kogatana:Teijo Saku Mitsuyoshi(Kao)
300,000 yen

F21471 Kozuka Kogatana: Saku Teijo Koujo
350,000 yen

F19312
15,000 YEN

F23533 Kozuka: Morimura Takanori(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu) Japanese fan
150,000yen

F23388 Kozuka:Mumei(judged as Kaga Goto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
150,000yen

F23391 Kozuka:Yoshioka Inaba Suke Teruharu Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
145,000yen

F23293 Kozuka:Mumei(judged as Kaga Goto)
(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

F23323 Kozuka:Goto Mitsuyoshi(Kao)
35,000yen

F21249 Kozuka: Jugakusai Ishiguro Masayoshi(kao)
(NBTHK Hozon Paper)
450,000yen

F23154 Kozuka:Mumei(judged as Ko Kinko)(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

F23099 Kozuka:Mumei(judged as Kaga Goto)(NBTHK Hozon Paper)
55,000yen

F23108 Kozuka: Kiri(NBTHK Hozon Paper)
165,000yen

F23087 Kozuka:Mumei(judged as Kokinko)(NBTHK Hozon Paper)
55,000yen

F23038 Kozuka:Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
45,000yen

F23002 Kozuka:Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
50,000yen

F22738 Kozuka:Mumei(judged as Goto school)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
145,000yen

F22642 Kozuka:Mumei(unsigned)
35,000yen

F22623 Kozuka: Mumei(judged as Teijo)(NBTHK Hozon Paper)
120,000yen

F22402 Kozuka:Mumei(unsigned)
70,000yen

F22560 Kozuka:Mumei(judged as Kokinko)(NBTHK Hozon Paper)
65,000yen

F22520 Kozuka: Mumei(judged as Goto school)(NBTHK Hozon Paper)
70,000yen

F22510 Kozuka:Nara Toshiyuki(NBTHK Hozon Paper)
75,000yen

F22447 Kozuka:Mumei(unsigned)
55,000yen

F22433 Kozuka:Mumei(unsigned)
35,000yen

F22171 https://www.aoijapan.com/kozukamumei-unsigned-3/
28,000 yen

F21708 Kozuka: Mumei
45,000 yen

F22241 Kozuka:Ou Yoshida Nanigashi ? Ai Zu Ju/ Goto Norihashi Ichijo(Kao)
1,450,000 yen

F22101 Kozuka:Mumei (unsigned)
35,000 yen

F22080 Kozuka:Mumei(Goto)
130,000 yen

F22079 Kozuka:Goto Denjo(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
110,000 yen

F21273
75,000 yen

F21211 Kozuka: Mumei(Unsigned)(Nara)
75,000 yen

F21209 Kozuka: Mumei(Unsigned)(Renjo)
110,000 yen

F21187
85,000 yen

F21177
95,000 yen

F21191
50,000 yen

F21084
50,000 yen

F21034
50,000 yen

F20672
30,000 yen

F20653
35,000 yen

F18336
38,000 yen

F20420 Kozuka: mumei(Kyo Kinko)(NBTHK Hozon Tosogu)
45,000 yen

F20424 Kozuka: mumei(Goto)(NBTHK Hozon Tosogu)
65,000 yen

F20302
35,000 yen

F20245
250,000 yen

F08080
40,000 円

F10054
50,000 円

F20073
40,000 yen

F10502
35,000 yen

F09587
75,000 yen

F19533
35,000 Yen

F17347
50,000 Yen

F16350
150,000 Yen

F19436
95,000 Yen

F16119
105,000 Yen

F15398
75,000 Yen

F19358
75,000 Yen

F15686
80,000 Yen

F19204
75,000 YEN

F18484
40,000 YEN

F18491
45,000 YEN

F18340
25,000 Yen

F17665
185,000 Yen

F18158
95,000 Yen

F17619
32,000 Yen

F17686
95,000 Yen

F17503 75,000 Yen

F17362
55,000 Yen

F17299
65,000 Yen

F17214
50,000 Yen

F07237 55,000 Yen

F07291 95,000 Yen

F16805 Kozuka: Mumei (a flag) 35,000 Yen

F09792
78,000 Yen

F16318
45,000 Yen

F16193
50,000 Yen

F16059
55,000 Yen

F15838
55,000 Yen

F141074
40,000 Yen

F14187
85,000 Yen

F14204
60,000 Yen

F13747
65,000Yen

F13418
60,000Yen

#10
90,000 Yen

#11
37,000 Yen

F07324
35,000 Yen

F09092
85,000 Yen

F12073
75,000 Yen

F12049
58,000 Yen

F11057
50,000 Yen

F12399
55,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum