Fuchikashira

F24085 Fuchi Kashira:Ohmori Hidemitsu(Kao).(NBTHK Hozon Tosogu) 大森英満(花押)
250,000 yen

F24093 Fuchi Kashira: Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Tosogu)
75,000 yen

F24081 Fuchi Kashira:Mogarashi Nyudo Soten sei
95,000 yen

F24067 Fuchi Kashira: unknown
35,000yen

F24045 Fuchi Kashira: Yoshu Tsukimitusoki
195,000yen

F24066 Fuchikashira: Toshinaga Shojo
35,000yen

F23709 Fuchi Kashira: Takayoshi
45,000 yen

F23779 Fuchi Kashira:Hikone Ju Soten sei
50,000yen

F23679 Fuchi Kashira: Mino Ju Mitsuoki(not guaranteed)
45,000 yen

F23701 Fuchi Kashira:Kin-in・Toshiyuki(NBTHK Tokubetsu Hozon)
250,000yen

F23639 Fuchi Kashira: Mumei
25,000 yen

F23577 Fuchi Kashira:Mumei
50,000 yen

F23591 Fuchi Kashira: Mumei(Unsigned) plants
20,000 yen

F23253 Fuchigashira: Mumei(Kokinko)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
110,000yen

F23470 Fuchi Kashira: Mino Ju Mitsunaka
45,000yen

F22581 Fuchi Kashira: Mumei(unsigned)
25,000yen

F15141 Fuchi Kashira : Tetsugendo Masaraku Kinin (NBTHK Hozon Paper)
265,000yen

F23148 Fuchi Kashira: Mumei(unsigned)
20,000yen

F23147 Fuchi Kashira:Mumei
35,000yen

F22337 Fuchi Kashira: Inagawa Naokatsu(Kao)
45,000yen

F22415 Fuchi Kashira: Mumei
35,000yen

F22587 Fuchi Kashira: Mumei(unsigned)
30,000yen

F22594 Fuchi Kashira: Hisayuki
30,000yen

F22362 Fuchi Kashira:Yoshinaga
55,000yen

F22361 Fuchi Kashira:Mino Ju Nakayuki
55,000yen

F22030 Fuchi Kashira:Gold Stamp(attributed as Toshiyuki)
250,000 yen

F20369
95,000 YEN

F21414
185,000 yen

F21643 Fuchikashira Mumei
35,000 yen

F21301
40,000 yen

F16033
55,000 Yen

F21228
45,000 yen

F20282
40,000 YEN

F21226
35,000 YEN

F18014
85,000 Yen

F18037
35,000 yen

F19067
35,000 YEN

F20075
35,000 yen

F151127
45,000 Yen

F16423
50,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum