Gunto

18505 Katana (Gunto): Noshu Seki Ju Kojima Kanemichi 350,000 Yen

10172 Katana:Yoshu Ju Sekitestu Nyudo Taira Sadashige Saku(Gunto army Koshirae) 580,000 YEN

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum