Clearance Sale

16699 Katana: Bizen…attributed as Ko Yoshii school Sanenori #39th Juyo paper
3,000,000 Yen → 2,950,000 Yen

13620 Katana : Motte Nanbantetsu Echizen Ju Kanenori
1,2500,000 Yen → 1,000,000 Yen

17327 Katana: Mumei(Den Rai Kunitoshi)
3,000,000 Yen → 2,500,000 Yen

17327 Katana: Mumei(Den Rai Kunitoshi)
3,000,000 Yen → 2,500,000 Yen

16209 Katana : Sansyu Jyu Tsutsui Kiyokane Saku/Syowa 20th 2 Gatsu hi
280,000 Yen → 180,000 Yen

13203 Dai Sho in Koshirae Tanba no Kami Yoshimichi (Not Guarantee)/ Hizenkoku Ju Tadayoshi(Not Guarantee)
950,000 Yen → 750,000 Yen

16604 Katana : Hizen Kuni Dewa Kami Yukihiro(NBTHK 34th Juyo Token)
4,200,000 Yen → 3,600,000 Yen

17294 Katana : Ushu Shonai Fujiwara Kiyohito
2,500,000 Yen → 2,150,000 Yen

13493 Wakizashi : (Gassaku-to) Yamato Daijyo Fujiwara Sadayuki/Fujiwara Kuniyuki
350,000 Yen → 300,000 Yen

13595 Tachi : Tamura Tosimoto saku (Blade length : 90.4 cm)
850,000 Yen → 650,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum