Auction List

F19378
135,000 Yen

F19337
30,000 Yen

12480 Wakizashi: Sagami Kami Fujiwara Kunitsuna
180,000 Yen

19461 Katanae: Kikumon (chrysanthemum emblem) Oumi no kami Minamoto Hisamichi (Third generation)
1,250,000 Yen

19216 Katana : Toto Ju Yoshiwara Kuniie Seitan Kore
600,000 Yen

F19403-2
65,000 Yen

F19395
30,000 Yen

F19394
30,000 Yen

19146 Wakizashi: Sukemitsu(Shikomi-Tsue(Cane))
175,000 Yen

10163 Wakizashi: Hokke Saburo Nobufusa (first generation)
350,000 Yen

18035 Jumonji : Yamashiro Kami Fujiwara Hyakkoku Nyudo Ikko
220,000 Yen

F19455
25,000 Yen

F19433
35,000 Yen

F19418
30,000 Yen

09596 Katana: Bishu Asai Ju Kanemitsu/Bunkyu 2 Nen Shogatsu
385,000 Yen

19419 Katana : Munetsugu(Muromachi period)
280,000 Yen

19331 Katana : Mumei (Den Unju)
800,000 Yen

F19461
800,000 Yen

F19463
65,000 Yen

F19390
90,000 Yen

16124 Katana : Bisyu Osafune Kiyomitsu Tenmon 5nen 8gatsuhi
550,000 Yen

19399 Tanto : Sinno-denka Goseitan kinen, Showa 12 Nen 11Gatsu Kichijitu, Gassan Sadakatsu kinsaku(Kao)
800,000 Yen

F19422
150,000 Yen

F19338
40,000 Yen

19441 Wakizashi: Mumei(Aoe)
750,000 Yen

17141 Wakizashi: Fujiwara Masayiki (2nd generation)
80,000 Yen

19375 Tanto : Sanryu Masamine Saku Kore (Living National Treasure)
1,300,000 Yen

F19387
35,000 Yen

18285 Katana: Ishido Teruhide Saku
185,000 Yen

19303 Yari : Iga Kami Kinmich 1st generation
150,000 Yen

F19361
50,000 Yen

19039 Jumonji Yari: Chikuzen Ju Minamoto Nobukuni Yoshikane
200,000 Yen

F19075
35,000 YEN

18548 Wakizashi : Ujifusa Saku (Seki) 300,000 Yen

PAGETOP Order Form Contact
Japanese Sword Museum